Skatteministeriet
22. januar 2014

L66 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L66 (Folketingsåret 2006-07)

(Digital tinglysning m.v.)

Forslaget indeholder primært ændringer, som er et led i indførelsen af digital tinglysning og digital skibs- og luftfartøjsregistrering. Derudover forslås det at indføre en afgiftsfritagelse ved transaktioner i forbindelse med ændringer af den kommunale inddeling m.v., samt at foretage en mindre teknisk præcisering af vurderingslovens § 33, stk. 2.

Lovforslagets hovedtræk er følgende: 

1. Digital tinglysning m.v.

1.1  Indførelse af angivelsesordning

Det foreslås, at den nugældende storkundeordning, jf. tinglysningsafgiftslovens § 17, ændres til en angivelsesordning. Fremover skal storkunderne angive digitalt, hvad de skal betale, og så kan told- og skatteforvaltningen kontrollere rigtigheden heraf. Ordningen medfører administrative lettelser for storkunderne, og ordningen forventes derfor anvendt i væsentligt større omfang end i dag. Det forslås, at told- og skatteforvaltningen får kontrolbeføjelser svarende til tilsvarende regler i punktafgiftslovene.

1.2. Ændring af forfaldstidspunktet for tinglysnings- og registreringsafgiften

Det forslås at ændre forfaldstidspunktet fra tidspunktet for anmeldelse til tinglysning eller registrering til tidspunktet for tinglysning eller registrering. Dette betyder, at der alene skal betales afgift, såfremt et dokument tinglyses. I dag skal der betales afgift allerede ved anmeldelsen, uanset om dokumentet bliver tinglyst/registreret eller afvist. Hvis dokumentet afvises, kan den procentvise afgift godtgøres, jf. lovens § 22. En ændring af forfaldstidspunktet vil være en administrativ lettelse for både anmelderne og SKAT. Det forslås samtidig at godtgørelsesbestemmelsen i lovens § 22 ophæves.

1.3. Erklæringer erstatter papirdokumentation

Derudover indeholder forslaget en række ændringer som følge af indførelse af digital tinglysning, herunder krav om afgivelse af flere erklæringer ved anmeldelse af et dokument til tinglysning. I dag forudsætter en række bestemmelser i tinglysningsafgiftsloven, at der indsendes dokumentation i forbindelse med anmeldelsen af dokumentet. I e-TL er det som udgangspunkt ikke hensigten, at der skal indsendes papirdokumenter til tinglysningsretten samtidig med anmeldelsen til tinglysning. E-TL forudsættes at give mulighed for indtastning af de fleste nødvendige oplysninger.

2. Afgiftsfritagelse ved transaktioner i forbindelse med ændringer af den kommunale inddeling m.v.

Forslaget indeholder bestemmelser om fritagelse for afgift for tinglysninger og registreringer, der sker som følge af overdragelse af aktiver og passiver samt rettigheder og pligter i forbindelse med ændringer af den kommunale eller regionale inddeling eller som følge af opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder. Der er tale om fritagelse for afgift for både tinglysninger og registreringer efter tinglysningsafgiftsloven og for afgift ved ejerskifte af et køretøj efter færdselsloven og lov om registrering af køretøjer.

3. Fritagelse for betaling af variabel tinglysningsafgift ved gaveoverdragelse til diverse foreninger m.v.

Det forslås at udvide kredsen af fonde, foreninger m.v., som er fritaget for betaling af den variable tinglysningsafgift i forbindelse med gaveoverdragelse af en fast ejendom til også at omfatte foreninger m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3.

Da ingen af de digitale systemer endnu er fuldt udviklede, foreslås det, at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden for så vidt angår de ændringer der er en følge af digital tinglysning og digital skibs- og luftfartøjsregistrering. 

De øvrige ændringer træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Lovforslaget skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Yderligere henvendelse: Tanja Moon Leisner, telefon 33 92 47 74

Høring / Folketingets hjemmeside