Skatteministeriet
22. januar 2014

L43 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer mv. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L43 (Folketingsåret 2006-07)

(Præcisering af sidste rettidige indbetalingsdato med hensyn til indbetaling af foreløbige skatter)

Fremsat af Morten Homann (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF) og Ole Sohn (SF).

Vedtaget ved 3. behandlingen den 18. januar 2007.

Lovforslaget blev fremsat af Morten Homann, Poul Erik Hedeboe og Ole Sohn, alle SF.

For lovforslaget stemte S, DF, RV, SF og EL. Regeringspartierne (V og KF) stemte imod.

Fristen for frivillig indbetaling af restsskat over 40.000 kr. uden tillæg er den sidste dag i året. Falder denne dag på en lørdag eller en søndag, forlænges fristen efter SKATs fortolkning af kildeskatteloven (§ 41, stk. 3), til den følgende hverdag. Dette var blandt andet tilfældet ved årsskiftet 2005/06 og 2006/07, hvor fristen for indbetaling af restskat for 2005 efter denne fortolkning var den 2. januar, da 31. december var henholdsvis en lørdag og en søndag.

De nye regler går ud på, at sikre, at fristen for frivillig indbetaling af restsskat over 40.000 kr. uden tillæg altid er den sidste dag i året, selv om denne dag falder på en lørdag eller en søndag.

Forslagsstillerne ville forhindre, at brugere af virksomhedsordningen kan få udskudt fristen for indbetaling, når årets sidste dag falder på en lørdag eller søndag. F.eks. ved årsskiftet 2005/06 kunne brugere af virksomhedsordningen hæve penge til betaling af restskatten for 2005 i regnskabsåret 2006. Opsparet overskud i 2005 kunne dermed forøges. Opsparet overskud beskattes med 28 pct. mens hævet overskud beskattes med en højere sats som personlig indkomst eller kapitalindkomst. Forskellen på skatten af opsparingen og skatten af hævningen kunne dermed udskydes til 2006.

De nye regler får virkning for indkomståret 2007 og senere. Den 31. december falder dog ikke på en lørdag eller søndag igen før 2011.

Forslagsstillerne har opgjort skattebesparelsen ved at udskyde indbetalingsfristen til første hverdag i 2006 ved årsskiftet 2005/06 til 649 mio. kr. Dette tal skal dog nedrundes lidt, fordi ikke alle betaler topskat mv.

Regeringen er uenig i dette skøn. Den reelle virkning på skatteprovenuet må antages at være meget beskeden. Det tal, forslagsstillerne har opgjort, er en skattebesparelse. Der er imidlertid ikke er tale om en skattebesparelse, men alene en udskydelse af skatten. Skatten bliver udløst, når opsparingen bliver hævet. Forslagets effekt begrænses endvidere af, at samme skatteudskydelse kan opnås ved at betale skatten med egne eller lånte midler uden for virksomhedsordningen. Efter nytår kan betalingen så dækkes ind ved hævning i virksomheden. Loven vil endelig kun have betydning, når den 31. december falder på en lørdag eller en søndag. I de år, hvor dette ikke er tilfældet, vil den ikke have nogen effekt.

Loven skønnes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for SKAT.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Andreas Bo Larsen, tlf. 3392 4512

Folketingets hjemmeside