Skatteministeriet
22. januar 2014

L33 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L33 (Folketingsåret 2006-07)

(Leveringsrettigheder for sukkerroer og genetablering af overgangsregel).

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 14. december 2006.

Formålet med loven er at ændre skattereglerne om sukkerroekvoter, så de bliver som de regler, der gælder for betalingsrettigheder (ret til landbrugsstøtte) og mælkekvoter.

Disse regler er notificeret over for Kommissionen. Den godkendte dem under forudsætning af, at sukkerroekvoter snarest blev behandlet efter samme regler. Derfor har reglerne om sukkerroekvoter virkning fra den 4. oktober 2006, hvor lovforslaget blev fremsat.

Efter loven skal udgifter til køb og indtægter fra salg af sukkerroekvoter gå ind på en fælles saldo for betalingsrettigheder, mælkekvoter og sukkerroekvoter.

Efter denne saldomodel vil sælger som udgangspunkt blive beskattet i det år, hvori salget finder sted. Køber vil som udgangspunkt først kunne opnå fradrag for sine udgifter flere år senere.

Efter de nye regler øges skatten af fortjeneste ved salg af sukkerroekvoter. Dette er ikke i strid med regeringens skattestop, idet der er tale om et EU-krav.

På lidt længere sigt bliver køb og salg med tab behandlet bedre end i dag, hvor udgifter til køb af sukkerroekvoter og tab ved salg af sådanne kvoter ikke kan fradrages eller afskrives. Det kan udgifter til køb og tab ved salg efter de nye regler. Det sker, når landbrugeren ikke har flere betalingsrettigheder, mælkekvoter eller sukkerroekvoter.

Det anslås, at de nye regler vil medføre en provenugevinst på ca. 5 mio. kr. om året i de to første år. For årene herefter skønnes reglerne ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Desuden genindføres personers mulighed for at anvende handelsværdien den 19. maj 1993 som anskaffelsessum for visse investeringsforeningsbeviser med virkning fra 1. januar 2006. Denne del af loven har ingen sammenhæng med reglerne om sukkerroekvoter.

Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt. Det vil sige, at regeringspartierne (V og KF), S, DF, RV, SF og EL stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Peter Bak, tlf 3392 4507

Høring / Folketingets hjemmeside