Skatteministeriet
22. januar 2014

L220 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L220 (Folketingsåret 2006-07)

(Lavere skat på arbejde)

Lovforslaget indeholdt en udmøntning af skattelementerne i den aftale, "Lavere skat på arbejde", som regeringen indgik med Dansk Folkeparti den 3. september 2007.
Beskæftigelsesfradraget foresloges forhøjet fra 2,5 pct. over 2 år til 4,25 pct., og det maksimale fradrag foresloges forhøjet til 13.100 kr. Endvidere foresloges personfradraget hævet med 1.000 kr. over 2 år med 500 kr. ekstra i 2008 og yderligere 500 kr. i 2009.
Mellemskattegrænsen for lønindkomst foresloges forhøjet i 2009 med 60.900 kr. Dette svarer til 56.000 kr. for indkomst, hvor der er fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Grænsen for, hvornår man skulle betale mellemskat, ville hermed komme til at svare til topskattegrænsen på 335.800 kr.
Det foresloges desuden, at arbejdsmarkedsbidraget blev fastholdt på de gældende 8,0 pct., og at den automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget ophævedes.
Endelig foresloges suspensionen af indbetalingerne til Den Særlige Pensionsopsparing forlænget i 2008.
Samlet set skønnedes forslaget at være provenuneutralt i 2008 og at medføre et provenutab i 2009 på ca. 3,9 mia. kr. og ca. 3,2 mia. kr. i 2010.

Høring / Folketingets hjemmeside