Skatteministeriet
22. januar 2014

L213 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L213 (Folketingsåret 2006-07)

(CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.)

Folketinget har vedtaget L 213. Et flertal bestående af V, KF og DF stemte for lovforslaget.

Loven består af 6 elementer:

  1. Selskabsskatten (og virksomhedsskatten) sænkes til 25 pct.
  2. CFC-reglerne justeres som følge af EF-domstolens dom i Cadbury Schweppes-sagen.
  3. Der indføres et loft over de finansieringsudgifter m.v., der kan fradrages. Desuden indføres en regel om, at den skattepligtige indkomst før rentefradrag (EBIT) højst kan nedbringes med 80 pct. som følge af nettofinansieringsudgifter efter begrænsning ifølge renteloftet. Disse begrænsninger finder først anvendelse, når koncernens nettofinansieringsudgifter overstiger 20 mio. kr.
  4. Afskrivningsreglerne strammes bl.a. for bygninger og driftsmidler med speciel lang levetid.
  5. Beskatningen af aktieindkomst justeres som følge af nedsættelsen af selskabsskatten.
  6. Der foretages justeringer af selskabsbeskatningen af udbytter.

Loven er en opfyldelse af den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 2. april 2007, om "Indgreb mod skattespekulation". Aftalen har følgende indhold:

"Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale på baggrund af det af regeringen fremlagte forslag vedrørende kapitalfonde og CFC-regler, hvor der tages højde for høringssvarene - samtidig med at målet om at stoppe aggressiv skatteplanlægning fastholdes.

Formålet med forslaget er at tilpasse reglerne for selskabsbeskatning med henblik på at gøre dem robuste og konkurrencedygtige også i de kommende år. Det styrker grundlaget for vækst og beskæftigelse og dermed for det danske velfærdssamfund.

Selskabsskattegrundlaget er aktuelt og særligt fremover under pres fra flere sider. Danske selskaber etablerer datterselskaber i udlandet og placerer renteudgifter i Danmark uden at placere tilsvarende indtægter i Danmark. De gældende regler har indtil en EU-dom i september 2006 udgjort et værn mod denne trafik for så vidt angår finansiel indkomst, men problemet gælder i realiteten alle opkøb i udlandet.

Udenlandske selskaber (særligt kapitalfonde) køber op i Danmark, placerer omkostningerne i Danmark og placerer indtægterne i udlandet. Der har ikke hidtil været noget effektivt værn mod denne trafik, da den ikke bliver fanget af de gældende tynd kapitaliseringsregler.

Desuden er der en helt generel ubalance i den gældende selskabsbeskatning, hvor danske og udenlandske selskaber anvender afskrivningsregler og finansieringsstrukturer til at nedbringe indtægterne i Danmark og forøge udgifterne i Danmark.

De helt grundlæggende årsager til denne trafik er selskabsskattesatsen og dermed størrelsen af rentefradraget og muligheden for skattefrit udbytte af datterselskabsaktier.

Aftalen vil samlet set forhindre disse mekanismer. Indførelse af nye generelle værnsregler, beskæringen af rentefradrag og stramningen af visse særligt gunstige afskrivningsregler samt lavere selskabsskattesatser skal understøtte dette formål.

Aftalens førsteårsvirkning vil give et samlet provenu efter direkte afledte skatteindtægter på mindst 2 mia. kr. svarende til skatteprovenuet ved kapitalfondes skattespekulation hidtil. Det økonomiske råderum er genoprettet og skattestoppet overholdt. Aftalen fører til en mere ligelig fordeling af selskabsskatten."

Yderligere henvendelse:
Søren Schou, tlf.: 3392 4446 (juridiske del)
Jesper Leth Vestergaard, tlf.: 3395 4272 (juridiske del)
Tor Christensen, tlf.: 3392 4491 (økonomiske del)

Høring / Folketingets hjemmeside