Skatteministeriet
22. januar 2014

L190 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af lov om en arbejdsmarkedsfond, kildeskatteloven og ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L190 (Folketingsåret 2006-07)

(Fjernelse af arbejdsmarkedsbidraget på forfatteres indtægter fra biblioteksafgifter og udvidelse af skattefriheden for hæderspriser til kunstnere)

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 1. juni 2007.

Lovens formål er at forbedre vilkårene for kunstnere og forfattere m.fl. Kunstnere kan skattefrit modtage en hæderspris fra en erhvervsvirksomhed, når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. Forfattere m.fl. skal fremover ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af de ydelser, de modtager efter lov om biblioteksafgift.

Loven er en udmøntning af regeringsgrundlaget, februar 2005.

I øjeblikket er kunstnere skattefri af hæderspriser, der er ydet af offentlige midler, legater samt kulturelle fonde og lignende. Ifølge loven skal kunstnere også være skattefri af hæderspriser, der er ydet af erhvervsvirksomheder.

For at der er tale om en skattefri hæderspris, skal prisen udelukkende være en anerkendelse af den pågældendes kunstneriske fortjenester. Det vil ikke være en hæderspris i skattelovgivningens forstand, hvis hædersprisen på nogen måde erstatter et skattepligtigt vederlag, gave eller lignende.

Endvidere ændres arbejdsmarkedsfondsloven, således at ydelser i henhold til lov om biblioteksafgift ikke medregnes til grundlaget for beregning af arbejdsmarkedsbidrag. Forfattere m.fl., der anses for selvstændigt erhvervsdrivende, skal således ikke længere betale arbejdsmarkedsbidrag af deres indtægter fra biblioteksafgifter. 

Samlet set skønnes loven at medføre et provenutab på ca. 7 mio. kr. årligt.

Loven nødvendiggør ændringer i personskattesystemerne. SKAT anslår omkostningerne herved til et engangsbeløb i størrelsesordenen 3,3 mio. kr.

Loven får virkning fra indkomståret 2007.

Et flertal bestående af V, KF, RV og SF stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Anne Nørgaard Simonsen tlf. 3392 4792

Høring / Folketingets hjemmeside