Skatteministeriet
22. januar 2014

L154 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, lov om en arbejdsmarkedsfond og kildeskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L154 (Folketingsåret 2006-07)

(Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag) 

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 12. april 2007.

Lovforslaget udmønter en del af aftalen af 20. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden (velfærdsreformen). Det drejer sig om den del, der vedrører ændringer i aldersgrænsen for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger som følge af ændringen af efterløns- og folkepensionsalderen.

Forhøjelse af aldersgrænser

Udbetalinger fra skattebegunstigede pensionsordninger har hidtil kunnet ske fra det 60. år. Aldersgrænsen har dermed været den samme som efterlønsalderen. Med lovændringen hæves aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensioner, ratepensioner og livrenter parallelt med efterlønsalderen i overensstemmelse med velfærdsaftalen. Aldersgrænsen hæves således med et halvt år ad gangen til 62 år fra 2019 og frem mod 2022 med virkning for personer, der er født den 1. januar 1959 eller senere.

Ændringen af aldersgrænsen får virkning for pensionsaftaler, der indgås den 1. maj 2007 eller senere.

Desuden hæves aldersgrænserne for, hvornår de nævnte pensioner senest skal være udbetalt, så den samlede udbetalingsperiode for pensionsordninger ikke ændres som følge af forhøjelsen af de nedre grænser. De øvre aldersgrænser hæves med virkning for de årgange, der omfattes af velfærdsaftalen.

Reglerne medfører isoleret set et varigt provenutab i størrelsesordenen 70 mio. kr. årligt. Det isolerede provenutab skal ses i lyset af reformen af tilbagetrækningssystemet - som er en del af udmøntningen af velfærdsaftalen - der samlet set anslås at styrke de offentlige finanser med knap 1½ pct. af BNP.

Tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag

Bidrag til efterløns- og fleksydelsesordningen er fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag. Fradraget har i en gennemsnitskommune en skatteværdi på ca. 33 pct.

Kontante tilbagebetalinger af efterløns- og fleksydelsesbidrag og overførsler af bidrag til en pensionsordning er hidtil blevet beskattet forskelligt afhængig af årsagen til tilbagebetalingen.

Med loven er beskatningen af kontante tilbagebetalinger af efterløns- og fleksydelsesbidrag til medlemmet mv. ændret således, at den modsvarer den fradragsværdi, der blev opnået, da medlemmet mv. fratrak efterløns- og fleksydelsesbidraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det vil sige, at tilbagebetalte beløb beskattes med satsen for sundhedsbidrag og skattesatsen for kommunal indkomstskat. I en gennemsnitskommune vil beskatningen være ca. 33 pct.

Provenutabet af ændringen skønnes at løbe op imod 3-4 mio. kr. årligt.

Reglerne har virkning for kontante tilbagebetalinger til medlemmet fra den 1. juli 2007.

Alle Folketingets partier, bortset fra SF og EL, stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Hardy Pedersen,  tlf. 33 92 45 02.

Høring / Folketingets hjemmeside