Skatteministeriet
22. januar 2014

L143 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L143 (Folketingsåret 2006-07)

(Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse sager m.v.)

Folketinget har vedtaget lovforslaget ved 3. behandling den 12. april 2007. Vedtagelsen er enstemmig.

Lovforslaget indeholder for det første en række forslag om ændringer i skatteforvaltningsreglerne. Disse forslag går nærmere ud på:

  • at fastslå, at Skatteministeriet er rekursmyndighed for andre spørgsmål vedrørende told- og skatteforvaltningen end afgørelser og sagsbehandlingsspørgsmål, der knytter sig til afgørelser, samt at indføre hjemmel til, at skatteministeren ved bekendtgørelse kan afskære denne klageadgang,
  • at genindføre muligheden for at påklage en afgørelse til Landsskatteretten, når sagen har været under behandling ved et skatteankenævn i 3 måneder, uden at nævnet har truffet afgørelse,
  • at tillægge Landsskatteretten kompetence til at behandle klager over Økonomistyrelsens afgørelser i sager om tilbagebetaling af statsgaranterede studielån. Desuden tilrettes nogle myndighedsbetegnelser i loven om statsgaranterede studielån, som endnu ikke er rettet efter gennemførelsen af strukturreformen på skatteområdet,
  • at præcisere, at mere end 3 retsmedlemmer kan deltage i Landsskatterettens afgørelser i sager om registreringsafgift af motorkøretøjer og
  • at forkorte fristen for skatteministerens indbringelse for Landsskatteretten af skatterådsafgørelser, der indeholder stillingtagen til EU-retlige spørgsmål. Fristen forkortes fra 3 måneder til 1 måned.

Det foreslås, at disse ændringer skal have virkning fra 1. maj 2007.

Desuden indeholder lovforslaget forslag til mindre præciseringer og justeringer i en række andre love. Disse forslag går nærmere ud på:

  • at præcisere reglerne for, hvornår fratrædelsesgodtgørelser o.l. er omfattet af begrænset skattepligt til Danmark,
  • at præcisere reglerne om indeholdelsespligt for danske hvervgivere og arbejdsmarkedsfondsloven i forbindelse med arbejdsudleje,
  • at fjerne muligheden for, at ægtefæller i visse situationer kan få fradrag for de samme udgifter i både Danmark og udlandet og 
  • at skabe hjemmel til, at lovbefalede elspareaktiviteter, der realiseres af net- og distributionsvirksomheder, ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst for modtageren.

Lovforslaget skønnes ikke at have provenumæssige konsekvenser.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Merete Helle Hansen, tlf. 3392 3761

Høring / Folketingets hjemmeside