Skatteministeriet
24. januar 2014

L55 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L55 (Folketingsåret 2005-06)

(Justering af tillægsafgift på alkoholsodavand)

(Vedtaget ved 3. behandlingen den 16. december 2005)

Ved indførelsen af tillægsafgiften på alkoholsodavand pr. 1. juni 2005 viste det sig, at der var begået fejl i forbindelse med afgrænsningen af det afgiftspligtige vareområde. Tillægsafgiften på alkoholsodavand er en del af udmøntningen af finanslovaftalen for 2005.

Afgrænsningsfejlen medførte, at produkter såsom cider, frugtvin, likør og bitter blev omfattet af tillægsafgiften. Hensigten med pålæggelse af tillægsafgift var at sende et klart signal til de unge om at undgå et tidligt alkoholforbrug. Hensigten var dermed ikke at pålægge produkter, såsom cider, frugtvin, likør og bitter, en tillægsafgift.

Skatteministeriet fandt det uhensigtsmæssigt, at tillægsafgiften på alkoholsodavand utilsigtet kom til at omfatte disse produkter. Den umiddelbare administrative løsning på fejlen blev derefter, at ToldSkat udsendte et supplerende nyhedsbrev til samtlige i branchen, hvori det præciseres, at der ikke vil blive opkrævet tillægsafgift af disse produkter. Folketinget er tidligere blevet orienteret om den manglende opkrævning af tillægsafgift på alkoholsodavand af produkter såsom cider, frugtvin, likør og bitter (Skatteudvalget, 2005-06, Alm. del - bilag 18).

Hensigten med nærværende lovændring er, at cider, frugtvin, likør og bitter undtages tillægsafgiften på alkoholsodavand. Dette foreslås gjort ved at supplere de nuværende henvisninger til EU's kombinerede nomenklatur med henvisninger til EU-markedsordningen, Fødevarestyrelsens frugtsaftsbekendtgørelse og frugtvins­an­ord­ningen.

Indføjelse af de yderligere henvisninger er i overensstemmelse med gældende praksis på området, som den har været administreret siden tillægsafgiftens ikrafttræden den 1. juni 2005.

Ved et ændringsforslag stillet af skatteministeren tillægges SKAT endvidere mulighed for i tvivlstilfælde at træffe afgørelse om, at der skal fremlægges en leverandør- eller fabrikanterklæring eller lignende med oplysninger om produktets bestanddele og produktionsprocessen. 

Lovændringen træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende og er tillagt tilbagevirkende virkning fra den 1. juni 2005 (tillægsafgiftens ikrafttrædelsestidspunkt). SKATs mulighed for at træffe afgørelse om fremlæggelse af leverandør- eller fabrikanterklæringer eller lignende har dog virkning fra den 1. januar 2006.

Lovændringen er vedtaget tæt på enstemmigt af Folketinget.

Yderligere henvendelse: Marie Færch, tlf.: 3392 4793

Høring / Folketingets hjemmeside