Skatteministeriet
24. januar 2014

L54 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og skatteforvaltningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L54 (Folketingsåret 2005-06)

Loven er vedtaget af Folketinget fredag, den 16. december 2005.

Det primære formål med lovforslaget er at styrke retssikkerheden ved administration af registreringsafgiftsloven.

Det sker ved at afskaffe den gældende ordning med vurderingsmænd. Disse vurderingsmænd afgør visse spørgsmål af skønsmæssig karakter efter registreringsafgiftsloven; de såkaldte vurderingssager. Vurderingsmændenes afgørelser er med enkelte undtagelser endelige forstået på den måde, at der ikke kan klages til anden administrativ myndighed over vurderingsmændenes afgørelser.

I stedet foreslås en ordning, hvor alle afgørelser i første instans om registreringsafgift træffes af told- og skatteforvaltningen. Dette er i overensstemmelse med intentionerne fra foråret om at samle al skatteforvaltning i told- og skatteforvaltningen.

I ordningen indgår, at der etableres 3-4 motorankenævn til at afgøre klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser, men kun klager over afgørelser af den type, der hidtil er blevet afgjort af vurderingsmænd. Motorankenævnenes afgørelser vil kunne påklages til Landsskatteretten.

Alle andre afgørelser om registreringsafgift, truffet af told- og skatteforvaltningen, kan som i dag påklages direkte til Landsskatteretten.

Forslaget sikrer således, at der bliver en reel klagemulighed i vurderingssager, og at der bliver en adskillelse mellem den myndighed, der klages over, og den myndighed, der klages til.

Samtidig forventes den foreslåede ordning at kunne medføre en effektivisering af administrationen af registreringsafgiftsloven derved, at alle afgørelser i første instans om registreringsafgift fremover træffes af told- og skatteforvaltningen. Det forventes således, at sagsbehandlingstiden vil kunne halveres.

Herudover foreslås nogle mindre justeringer af registreringsafgiftsloven. Bl.a. stilles der forslag om, at biler over 4 tons, der er utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, afgiftsfrit kan anvendes til transport af idrætsudstyr og i forbindelse hermed til privat personbefordring og beboelse.

Lovforslaget har den administrative konsekvenser for erhvervslivet og borgene, at de hurtigere end i dag vil kunne få fastsat registreringsafgiften for en bil, og retssikkerheden styrkes ved indførelse af et administrativt klagesystem i vurderingssager.

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Loven har virkning fra den 1. april 2004.

I Folketingets Skatte- og Afgiftsudvalg er lovforslaget støttet af V, KF, DF, S, RV og EL.

Yderligere henvendelse: Claus Kargo, tlf.: 3392 4424

Høring / Folketingets hjemmeside