Skatteministeriet
23. januar 2014

L236 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L236 (Folketingsåret 2005-06)

(Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag for pendlere i
udkantskommuner).

Førhen kunne pendlere, der boede i særligt udpegede udkantskommuner, tage
forhøjet befordringsfradrag for kørsel over 100 km dagligt mellem sædvanlig
bopæl og arbejdsplads. Ordningen gjaldt for indkomstårene 2004-2006 og indebar,
at fradraget kunne beregnes med samme høje sats som for kørsel mellem 24 og 100
km dagligt. Formålet med lovforslaget var at videreføre denne ordning for
indkomstårene 2007-2013 for visse særligt udpegede kommuner.

Forlængelsesperioden 2007-2013 faldt tidsmæssigt sammen med den periode, som
Økonomi- og Erhvervsministeriet anvender ved udpegningen af de yderområder, der
skal have del i EU's strukturfondsmidler i budgetperioden 2007-2013. Der blev
herved skabt mulighed for en høj grad af sammenfald mellem de kommuner, der
udpegedes som yderområder i strukturfondssammenhæng, og de kommuner, der
udpegedes som udkantskommuner.
De 16 kommuner omfattede 53 af de hidtidige
kommuner, hvoraf 41 var udpeget som udkantskommuner, mens 12 var nye i denne
sammenhæng. 9 af de 50 hidtidige udkantskommuner ville falde ud af ordningen.

Det skønnedes, at der i disse 9 udkantskommuner ville være ca. 900 personer,
der ikke ville blive omfattet af den foreslåede forlængelse af ordningen med det
forhøjede befordringsfradrag. Lovforslaget sikrede dog, at disse pendlere ville
bevare retten til fradraget i 5 år fra det tidspunkt, de første gang havde
opnået ret til fradraget inden udgangen af 2006 (den individuelle
5-års-periode).
I alt skønnedes der fra 2007 at blive ca. 10.000 pendlere
med ret til forhøjet befordringsfradrag. En forlængelse af ordningen skønnedes
at ville medføre et umiddelbart provenutab på ca. 35 mio. kr. årligt, hvilket
stort set ville være det samme som provenutabet ved den gældende ordning.

Folketingets hjemmeside