Skatteministeriet
23. januar 2014

L225 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L225 (Folketingsåret 2005-06)

(Udenlandske firmabiler, fradrag for særligt brændstoføkonomiske brugte indførte personbilerog ophævelse af gebyret for vurdering af nye køretøjer)

Loven er vedtaget af Folketinget onsdag den 31. maj 2006.

Forslaget består overordnet af 4 dele. For det første indeholder forslaget en ændring af registreringsafgiftsloven som følge af EF-domstolens dom i sag C-464/02 (den såkaldte firmabil sag).  Dette medfører en konsekvensændring af ligningslovens regler om beskatning af fri bil. Forslaget indeholder endvidere en forlængelse af den periode, hvor der gives nedslag i registreringsafgiften for brugte biler, der opfylder kravene til nedslag i registreringsafgiften for særligt brændstoføkonomiske nye biler. Endelig forslås det at ophæve gebyret for vurdering af nye køretøjer.

Udenlandske firmabiler - registreringsafgiftsloven

Registreringsafgiftslovens bestemmelser forslås ændret i overensstemmelse med firmabildommen, således at der alene vil skulle betales registreringsafgift for en udenlandsk firmabil, såfremt firmabilen i det væsentlige anvendes varigt i Danmark. Der forslås indført to objektive kriterier, henhold et dagskriterium og et kilometerkriterium. Begge kriterier vurderes i

forhold til en samlet 12-måneders periode. Begge kriterier skal være opfyldt før der indtræder afgiftspligt. Forslaget omfatter både herboende arbejdstagere, der er ansat ved et udenlandsk selskab samt herboende selvstændige erhvervsdrivende. Der forslås desuden indført en  dispensationsadgang, hvorefter told- og skatteforvaltningen efter udløbet af en 12-måneders periode kan dispensere fra de nævnte kriterier. Køretøjet bliver herved ikke afgiftspligtigt. Ligeledes foreslås det, at afgiften kan tilbagebetales, hvis bilen efter udløbet af en periode ikke har været anvendt i Danmark, jf. kriterierne. Efter forslaget forudsætter anvendelsen af en udenlandsk firmabil afgiftsfrit i Danmark, at told- og skatteforvaltningen har givet tilladelse hertil.

Fradrag for særligt brændstoføkonomiske brugte indførte personbiler

Forslaget har til formål at hindre, at der opstår en uheldig og EU-retsstridig konkurrencefordrejning mellem nye og brugte indførte biler, såfremt brændstoføkonomiske biler, der indføres som brugte skulle afgiftsberigtiges som almindelige ikke særligt brændstoføkonomiske biler. Det foreslås at forlænge den periode, hvor der gives nedslag i registreringsafgiften for brugte biler, der opfylder kravene til nedslag i registreringsafgiften for nye biler.

Udenlandske firmabiler - ligningsloven

På grund af forslaget om ændring af registreringsafgiftsloven er der behov for at konsekvensændre ligningslovens regler om beskatning af privat rådighed over udenlandske firmabiler. Den foreslåede ændring medfører i overensstemmelse med gældende praksis, at grundlaget for beregningen af den skattepligtige værdi af fri bil, er det samme, uanset hvor bilen er anskaffet og indregistreret, og uanset om arbejdsgiveren er dansk eller udenlandsk.

Ophævelse af gebyret for vurdering af nye køretøjer

Hidtil har der været opkrævet et særligt gebyr for vurdering af nye biler og motorcykler. Gebyret er 1.000 kr. for biler og 500 kr. for motorcykler. Den der ønsker at betale registreringsafgift af en brugt bil eller en motorcykel betaler ikke gebyr. Ophævelsen af gebyret vil gøre det billigere at parallelimportere biler og motorcykler, og dermed øge konkurrencen på bilmarkedet. 

Ikrafttrædelse og virkning

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, og loven har virkning fra denne dato med undtagelse af fradraget for særligt brændstoføkonomiske brugte indførte personbiler.  Denne del af lovforslaget får virkning fra den 1. januar 2005.

Vedtagelse

Regeringspartierne samt RV, S og SF stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Ingrid Hornshøj Jensen, tlf.: 33 92 48 33

Høring / Folketingets hjemmeside