Skatteministeriet
23. januar 2014

L224 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L224 (Folketingsåret 2005-06)

(Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt indsættelse af hjemmel til modregning  af negative afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår for visse lønsumsafgiftspligtige virksomheder)

Forslaget blev under Folketingets behandling opdelt i to dele:

  1. Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og ændring i lønsumsafgiftsloven
  2. Ændret kunstdefinition

Lovene blev vedtaget den 31. maj 2006 - Lov nr. 517 og 518 af 7. juni 2006

Forslaget indeholder for det første et forslag om at gøre ydelser visiteret af en kommune i henhold til § 71 i lov om social service og reglerne om frit leverandørvalg i  hjemmeplejen momspligtige, når ydelserne leveres af private virksomheder og selvejende institutioner, sådan at leverandørerne får fradrag for deres købsmoms. Disse ydelser kaldes i lovforslaget "fritvalgsydelser" og momspligten foreslås at gælde tilfælde, hvor kommunerne afregner ydelser direkte til leverandørerne.

For det andet foreslås momslovens definition af kunst udvidet til at gælde fotokunst, således at fotokunstnere bliver omfattet af den lempelige momsordning ved salg af deres værker.

Desuden foretages et par redaktionelle ændringer i momsloven, således at henvisninger bliver korrekte.

Endelig foreslås, at der indsættes en hjemmel i lov om afgift af lønsum til at visse virksomheder kan modregne negative afgiftsbeløb i efterfølgende års positive afgiftsbeløb.

1. Forslag om fritvalgsydelser

På baggrund af EU-domme gennemførtes 1. maj 2004 en ændring i praksis, så alle fritvalgsydelser blev fritaget for moms, idet de blev anset for at falde ind under momsfritagelsen for social forsorg og bistand i momslovens § 13, stk. 1, nr. 2. Momsfritagelsen betød, at der ikke mere skulle lægges moms på ydelserne, og at virksomhederne ikke mere kunne få fradrag for moms på deres indkøbsmoms. Kommunale leverandører kunne imidlertid stadig få moms af deres indkøb refunderet gennem den mellemkommunale momsudligningsordning. For at sikre lighed i relation til moms mellem kommunale og private leverandører blev kommunale momsudgifter vedrørende disse fritvalgsydelser undtaget fra refusion i den mellemkommunale momsudligningsordning.

Ændringen af momspraksis og den efterfølgende ændring af den mellemkommunale momsudligningsordning blev dog kritiseret af erhvervsorganisationerne og enkeltvirksomheder, der blandt andet pegede på, at den manglende fradragsret for indkøbsmoms har betydning for konkurrenceforholdene på markedet.

På baggrund af kritikken nedsatte regeringen i maj 2005 en arbejdsgruppe om konkurrence, moms og frit valg. I gruppen var der repræsentanter fra såvel ministerier og erhvervsorganisationer. Arbejdsgruppen fandt, at organisationernes kritik var berettiget, idet store leverandører  - alt andet lige - har bedre muligheder for at foretage egenproduktion og derved undgå at bruge underleverandører. På denne måde kan store virksomheder lettere end små virksomheder minimere størrelsen af indkøbsmoms.

For at skabe ligestille mellem alle leverandører af fritvalgsydelser foreslås det på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger, at der indføres momspligt for andre end kommuner - det vil sige for private virksomheder og selvejende institutioner -  der leverer disse ydelser. Herved får disse leverandører fradragsret for deres købsmoms. Kommunerne skal afregne de nævnte ydelser til en pris plus moms.

Som konsekvens af lovforslaget vil Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om den mellemkommunale momsudligningsordning blive ændret, således at kommunerne igen vil kunne få momsudgifter til henholdsvis egne og indkøbte fritvalgsydelser godtgjort gennem udligningsordning.

Forslaget skønnes at medføre et provenutab for staten på ca. 40 mio. kr. Virksomheder, der leverer fritvalgsydelser, vil få tilsvarende økonomisk gevinst.

Forslaget vil for nogle virksomheder betyde, at de ikke længere har både momsfri- og momspligtig virksomhed og dermed ikke skal beregne delvis momsfradragsret. Dette vil medføre en årlig besparelse pr. virksomhed på ca. 245 kr. Virksomheder, der efter gældende momsregler kun har momsfritaget virksomhed og derfor ikke er momsregistrerede, vil imidlertid få en engangsudgift på ca. 110 kr. til momsregistrering og en årlig merudgift til momsangivelser på 400 kr., 800 kr. eller 3000 kr. alt efter, om de skal foretage momsafregning halvårligt, kvartalsvis eller årligt.

2. Forslag om kunstdefinition

Ifølge 6. momsdirektiv kan medlemslandene vælge at medtage fotografier taget af kunstneren under definitionen af kunstgenstande i momsloven. Mange EU-lande har valgt at karakterisere fotokunst som kunst i deres respektive momslovgivning.

Det foreslås, at Danmark også udnytter denne muligheden og ligestiller fotokunst med traditionel kunst. Fotografier har indtil nu ikke været omfattet af momslovens definition af kunstgenstande, hvorfor man ved salg af fotokunst har skulle betale normal moms, dvs. 25 pct. Ved førstegangssalg af kunstgenstande skal der alene betales 20 pct. af afgiftsgrundlaget i moms.

Forslaget skønnes at medføre et provenutab for staten på ca. 2 mio. kr. årligt. Fotokunstnere får tilsvarende økonomisk gevinst.

3. Forslag om korrektion af forkert henvisning

Der alene tale om en redaktionel ændring af henvisninger.

4. Forslag om lovhjemmel til modregning for negative afgiftsbeløb for visse virksomheder

Det har ifølge SKAT´s praksis været tilladt, at et negativt afgiftsbeløb, som følge af virksomhedens underskud opgjort efter reglerne i lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 1, er større end lønsummen, kan overføres til modregning i næste årsangivelse. Der har hidtil ikke været lovhjemmel til denne praksis. Med forslaget skabes lovhjemmel til fremførsel af negative afgiftsbeløb.

Ikrafttrædelse

Lovene træder i kraft den 1. juli 2006.

Vedtagelse

L 224 A: Regeringspartierne samt RV og S stemte for forslaget

L 224 B: Regeringspartierne samt RV, S og SF stemte for forslaget

For yderligere oplysninger vedr. moms på fritvalgsydelser kontakt:

Lone Lau-Jensen, tlf. 33 92 48 37

For yderligere information vedr. udvidelse af kunstdefinitionen samt lønsumsafgift:

Morten Seemann-Hansen, tlf. 33 92 45 38

Høring / Folketingets hjemmeside L 224A L 224B