Skatteministeriet
23. januar 2014

L209 (Folketingsåret 2005-06)

Lov om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love - resumé (lov nr. 516 af 07.06.06)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L209 (Folketingsåret 2005-06)

(Ét fælles inddrivelsessystem mv.)

Folketinget har ved 3. behandlingen den 31. maj 2006 vedtaget Lov om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love (Ét fælles inddrivelsessystem mv.). V, KF og DF stemte for forslaget.

Loven er en opfølgning på samlingen af inddrivelsen af al gæld til det offentlige under Skatteministeriet pr. 1. november 2005, der blev gennemført som en del af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om en kommunalreform. Målsætningen om effektivisering af restanceinddrivelsen forudsætter, at de organisatoriske ændringer følges op af yderligere regelforenklinger og etablering af ét fælles inddrivelsessystem for alle krav til det offentlige.

Grundpillerne i Ét fælles inddrivelsessystem (EFI) er, at alle krav, der overdrages til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, samles på en konto for den enkelte skyldner, samt at de inddrivelsesskridt, der iværksættes, foretages med udgangspunkt i den samlede saldo på kontoen (saldoprincippet).

Med loven gennemføres en række harmoniseringer og forenklinger, der er nødvendige for etableringen af inddrivelsessystemet og for en sammenhængende inddrivelse, der afspejler samlingen af restanceinddrivelsen hos én myndighed. Loven består af følgende hovedelementer:

  • En dækningsrækkefølge for alle krav under inddrivelse, der omtrent svarer til den, der i dag gælder for krav, der inddrives ved lønindeholdelse.
  • Alle krav under inddrivelse med undtagelse af bøder forrentes med renten ifølge renteloven fra den 1. i måneden efter modtagelsen af kravet hos restanceinddrivelsesmyndigheden (Nationalbankens udlånsrente plus 7 pct., udgør pt. 9,75 pct. p.a.) Renten tillægges fradragsret.
  • Harmoniserede gebyrer for alle krav under inddrivelse. Gebyrerne pålægges oprettelse af ny fordring (100 kr.), rykkere (140 kr.), lønindeholdelse (200 kr.) og udlæg (250 kr.).
  • Adgang for restanceinddrivelsesmyndigheden til at foretage udlæg samt iværksætte lønindeholdelse for statens regreskrav mod skadevolder for erstatning til ofre for forbrydelser.

Harmoniseringerne og etableringen af inddrivelsessystemet vil give skyldnerne et bedre overblik over deres gældforhold, herunder hvilke inddrivelsesskridt, der iværksættes. Endvidere vil skyldnerne som følge af saldoprincippet modtage færre henvendelser fra inddrivelsesmyndigheden. Inddrivelsessystemet vil desuden betyde væsentlige administrative lettelser for restanceinddrivelsesmyndigheden, da behandlingen af fordringer under inddrivelse i langt videre omfang end i dag vil kunne ske maskinelt. Desuden vil det fælles inddrivelsessystem betyde, at flere fordringer mod den samme skylder systemmæssigt kan behandles samlet, f.eks. i relation til udsendelse af rykkerskrivelser i modsætning til i dag, hvor inddrivelsesmyndigheden betjenes af 5 forskellige IT-systemer, der ikke er indbyrdes forbundet.

De harmoniserede regler for gebyrer, renter og dækningsrækkefølge skal træde i kraft i forbindelse med, at Et fælles inddrivelsessystem sættes i drift, hvilket forventes at ske senest i 2009.

Yderligere henvendelse: Camilla Christensen tlf. 3395 4187

Høring / Folketingets hjemmeside