Skatteministeriet
23. januar 2014

L207 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L207 (Folketingsåret 2005-06)

(Indførelse af et sundhedsbidrag, ændringer som følge af den kommunale finansieringsreform, m.v.)

Lovforslaget indeholder forslag om indførelse af et sundhedsbidrag, der er et led i udmøntningen af kommunalreformen. Endvidere indeholder lovforslaget ændringer i skattelovgivningen som følge af aftalen om en kommunal finansieringsreform.

Sundhedsbidraget foreslås indført som en statslig indkomstskat på 8 pct., der skal udskrives på samme grundlag som indkomstskatten til kommune, amtskommune og kirke. Bidraget til finansiering af sundhedsvæsenet ydes derved på helt samme beskatningsgrundlag som hidtil.

Sundhedsbidraget afløser delvist den amtskommunale indkomstskat, som ikke skal opkræves efter nedlæggelsen af amterne fra og med 2007. Den øvrige del af den amtskommunale indkomstskat konverteres til kommunal skat. Provenuet af sundhedsbidraget indbetales til staten, som fordeler det til regioner og kommuner.

Som led i udmøntningen af aftalen om den kommunale finansieringsreform indeholder lovforslaget desuden forslag om, at kommunernes andel af ejendomsværdiskat, pensionsafgifter og afgiften af medarbejderobligationer overgår til staten. Dertil kommer et forslag om, at dødsboskatten skal fordeles med 1/3 til kommunerne og 2/3 til staten samt et forslag om at afskaffe den kommunale andel af bøder efter skattekontrolloven. Ligeledes som led i udmøntningen af aftalen om den kommunale finansieringsreform foreslås det endeligt, at begrænset skattepligtige i stedet for at betale kommunal indkomstskat, skal betale en skat til staten, som svarer til den kommunale indkomstskat.

Endvidere stilles der forslag om at ændre vurderingsloven således at årsreguleringerne, der i dag foretages i året mellem de almindelige vurderinger, afskaffes.

Lovforslaget indeholder herudover forslag om ændring af fusionsskatteloven og tinglysningsafgiftsloven. Ændringerne sikrer, at der skatte- og afgiftsfrit kan gennemføres de nødvendige sammenlægninger af kommunale og amtskommunale feriefonde, der er en følge af kommunalreformens nye kommuneinddeling.

Endelig indeholder lovforslaget en ændring af etableringskontoloven, der sikrer, at efterbeskatning af eventuelle uanvendte midler sker med summen af skatteprocenterne til kommunen, kirken og sundhedsbidraget.

De økonomiske konsekvenserne af lovforslaget skal ses i sammenhæng med  indenrigs- og sundhedsministerens lovforslag om ophævelse af den amtskommunale indkomstskat m.fl. Virkningerne af lovforslagene er indregnet i byrdefordelingsberegningerne, der fremgår af indenrigs- og sundhedsministerens forslag om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Samlet set har lovforslagene kun meget begrænsede økonomiske konsekvenser for den samlede offentlige sektor og for borgerne under ét.

Yderligere henvendelse: Hans Mølgaard Christensen, tlf. 33 92 44 70, eller Neel Gronemann, tlf. 33 92 44 67

Høring / Folketingets hjemmeside