Skatteministeriet
23. januar 2014

L205 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til Lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L205 (Folketingsåret 2005-06)

(Opkrævning via én skattekonto)

Folketinget har den 23. maj 2006 enstemmigt vedtaget lovforslaget om den såkaldte skattekonto (Èn Skattekonto - L 205).

Efter gældende regler og praksis behandles virksomhedernes indbetalinger af A-skatter, selskabsskatter,  moms, told, afgifter mv. - samt udbetalinger af f.eks. negativ moms eller andre beløb -  individuelt, hvilket betyder, - at beløbene indbetales til forskellige konti, - at beløbene håndteres i forskellige systemer i told- og skatteforvaltningen, - og at der også (i et vist omfang) anvendes forskellige morarentesatser ved for sen betaling.

Med loven sikres det, at opkrævning og betaling kan ske mere smidigt ved, at alle betalinger mellem told- og skatteforvaltningen og virksomhederne samles og fremover sker via én og samme konto.

Det forventes, at etableringen af skattekontoen vil lette betalingen/opkrævningen for både virksomhederne og told- og skatteforvaltningen. Herudover får virksomhederne mulighed for hurtigt og enkelt via online-adgang til "skattekontoen" at konstatere, om de skylder - eller har beløb til gode - fra told- og skatteforvaltningen.

Fysiske personers ind- og udbetalinger til/fra told- og skatteforvaltningen vil ikke følge skattekontokonceptet. Dog vil det system der opbygges til at drive skattekontoen også skulle bruges til at opkræve motorafgifter fra private personer, uden at der herved etableres en egentlig "skattekonto" - et saldoprincip - for private.

Med skattekontoen indføres et "saldoprincip", som er sammenligneligt med det, man kender fra en bankkonto. Indbetalinger og udbetalinger vil automatisk blive modregnet, og det udvisende (den saldo) som kontoen har, kan således - i lighed med en bankkonto - være negativt (debetsaldo) eller positivt (kreditsaldo). Enhver indbetaling til told- og skatteforvaltningen vil i overensstemmelse med saldosystemet indgå på skattekontoen og  blive anvendt til dækning af en eventuel debetsaldo. En indbetaling vil altid blive afskrevet på det/de krav, der har den ældste forfaldsdato.

Beregning og tilskrivning af morarenter er - i kraft af saldoprincippet - ikke længere knyttet til den enkelte fordring i form af indeholdt A-skat, moms, told, punktafgifter mv., men til den til en eventuel negativ (debet)saldo. For at undgå at skulle beregne rente er der med loven sket en harmonisering af rentesatserne i skatte- og afgiftslovgivningen, således at morarente fremover beregnes med den rentesats der er fastsat i opkrævningslovens § 7. Renten vil fremover blive tilskrevet dagligt. Det vil sige, at for sen betaling ikke som i dag vil udløse én til to måneders morarente, men blot morarente for de dage, hvormed betalingsfristen er overskredet.

Med skattekontoen bliver det muligt for virksomhederne at have en debetsaldo på op til 5.000 kr., før der udsendes en rykker for hele saldobeløbet. Denne bestemmelse vil betyde, at der fremover vil blive udsendt lang færre rykkere til virksomhederne.

Har virksomheden en positiv (kredit)saldo er udgangspunktet, at hele kreditsaldoen udbetales til virksomheden. Virksomheden kan imidlertid også have et ønske om at have et beløb - en kreditsaldo - af en vis størrelse, f.eks. 50.000 kr., stående til imødegåelse af kommende skatte- og afgiftskrav, som virksomheden skal betale. Tilkendegiver virksomheden et ønske herom, vil alene en kreditsaldo, der overstiger de ønskede 50.000 kr. blive udbetalt til virksomheden. En kreditsaldo (dog kun op til 5.000 kr.) forrentes med en rentesats på 0,1 pct. pr. måned, svarende til en årlig rente på 1,2 pct. Renten er fastsat ud fra den betragtning, at det ikke skal kunne betale sig at bruge skattekontoen som  alternativ til andre former for investering.

Der ændres ikke i de eksisterende regler om angivelse, frister for angivelse mv. Med indførelsen af saldoprincippet vil der imidlertid (generelt) ikke længere være behov for - eller krav om - at virksomhederne angiver, hvad en given indbetaling skal dække, f.eks. moms, punktafgifter eller lignende, idet en indbetaling altid vil blive anvendt til dækning af den eksisterende debetsaldo, således at de ældste fordringer afskrives først.

Loven medfører en forenklet håndtering af ind- og udbetalinger til/fra told- og skatteforvaltningen, og vil lette administrationen af opkrævning og betaling for både virksomhederne og told- og skatteforvaltningen.

Loven om skattekontoen er et led i regeringens handlingsplan "En enklere hverdag for borgere og virksomheder" fra november 2004 samt et væsentligt element i told- og skatteforvaltningens samlede modernisering af it-systemerne.

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Loven forventes at få virkning fra 2008 afhængigt af, hvorledes den tilknyttede systemudvikling forløber.

Yderligere henvendelse: Kaare Friis Petersen, tlf.: 3392 4457

Høring / Folketingets hjemmeside