Skatteministeriet
23. januar 2014

L175 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L175 (Folketingsåret 2005-06)

(Lempelse af mellemperiodebeskatningen i ikke skattepligtige dødsboer)

Folketinget har enstemmigt vedtaget lovforslaget ved 3. behandling den 31. maj 2006.

Lovforslaget går ud på at lempe beskatningen af mellemperioden, dvs. perioden fra årets begyndelse og frem til dødsfaldet, i de ikke skattepligtige dødsboer. Lovforslaget berører ca. 500 dødsboer årligt. De skattemæssige forhold for resten af de ca. 60.000 årlige dødsfald berøres ikke.

Lempelsen består i

  • at den eksisterende beløbsgrænse for, hvornår der opkræves restskat vedrørende mellemperioden forhøjes fra 21.900 kr. (2006-niveau) til 30.000 kr. (2006-niveau), og
  • at beløbsgrænsen samtidig ændres fra at være en bagatelgrænse til at være en bundgrænse. Det vil sige, at SKAT hidtil har opkrævet hele beløbet, hvis beløbsgrænsen på 21.900 kr. var overskredet, men at lovforslaget betyder, at SKAT fremover kun vil opkræve den del af beløbet, der overstiger beløbsgrænsen på 30.000 kr.

Baggrunden for forslaget er, at Skatteministeriet har konstateret, at de gældende regler i visse situationer medfører, at der bliver opkrævet restskat, selv om afdøde har været forskudsregistreret korrekt. Noget sådant forekom ikke, da dødsboskatteloven blev indført pr. 1. januar 1997; problemet er opstået gradvis i takt med, at personskatteprocenterne er sænket. Regeringen finder det uacceptabelt, at de gældende regler har denne effekt.

Lempelsen skal efter forslaget have virkning for tilfælde, hvor dødsfaldet er indtruffet den 15. marts 2006 eller senere.   

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Merete Helle Hansen, tlf. 3392 3761

Høring / Folketingets hjemmeside