Skatteministeriet
23. januar 2014

L174 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov ændring af lov om tilskud af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L174 (Folketingsåret 2005-06)

(Forenkling af reglerne om eftergivelse af studiegæld samt forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper)

Indledning

Lovforslaget har for det første til formål at forenkle reglerne for eftergivelse af studiegæld på baggrund af de erfaringer, der er indvundet siden revisionen af regelsættet i 1998, hvor kriterierne for eftergivelse blev objektiviseret.

Lovforslaget har for det andet til formål, på forsøgsbasis at etablere mulighed for eftergivelse af gæld til det offentlige for skyldnere, der har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i 4 år eller mere, og dermed styrke incitamentet for denne gruppe til at søge ud på arbejdsmarkedet eller gå i gang med en uddannelse.

Eftergivelse af studiegæld

Reglerne om eftergivelse af studiegæld blev revideret i 1998, jf. lov nr. 1087 af 29. december 1997, og i lyset af de siden da indvundne erfaringer foreslås det nu for det første, at reglen i lovens § 15 om muligheden for en forhåndstilkendegivelse om eftergivelse på et senere tidspunkt ophæves.

Som kompensation for bortfaldet af muligheden for forhåndstilkendegivelse foreslås det for det andet, at fristen for ansøgning om eftergivelse nedsættes til 9 år efter, at låntager har afsluttet eller afbrudt sin uddannelse mv.

Det forslås for det tredje, at en række begrænsninger for muligheden for at få genoptaget en eftergivelsessag, som tidligere er afgjort efter de indtil 1. januar 1998 gældende regler, ophæves.

Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper

På finansloven for 2005 blev der afsat 25,0 mio. kr. årligt i fire år til et forsøg med gældslempelse/gældseftergivelse for socialt svage grupper, jf. FL 2005, § 15.75.28.50. Baggrunden herfor var, at en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Social Forsknings Instituttet (SFI) pegede på, at gæld til det offentlige for de svageste kontanthjælpsmodtagere kan være en barriere for at komme i beskæftigelse, fordi en evt. økonomisk fremgang som følge af beskæftigelse vil blive mødt med krav om afdrag på den offentlige gæld fra inddrivelsesmyndighederne.

Sigtet med forsøgsordningen er således på forsøgsbasis i 4 år at etablere et regelsæt, som giver mulighed for gennem eftergivelse af gæld til det offentlige at sikre, at de økonomiske incitamenter til at komme i arbejde for personer, der har været i langvarig offentlig forsørgelse, ikke bliver spist op af krav om tilbagebetaling af gæld, samtidig med at der sikres incitamenter til at fastholde skyldneren i beskæftigelse. Forslaget skal således ses som et målrettet beskæftigelsesfremmende initiativ for de langvarige kontanthjælpsmodtagere.

Yderligere henvendelse: Aynur Aya Sütcü, tlf.: 3395 1763

Høring / Folketingets hjemmeside