Skatteministeriet
23. januar 2014

L145 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov om næringsbrev til fødevarebutikker, lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. og lov om miljøbeskyttelse - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L145 (Folketingsåret 2005-06)

(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - fairplay II)

Folketinget har den 25. april 2006 enstemmigt vedtaget den såkaldte fairplay II lov, som er et led i regeringens bekæmpelse af sort og illegalt arbejde og andre former for skatte- og afgiftssnyd (Fairplay-kampagnen). Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Regeringens samlede fairplaykampagne er nærmere beskrevet i regeringspjecen "Fairplay - fokus på holdninger" fra oktober 2004. I pjecen er beskrevet en række initiativer - herunder lovinitiativer - som iværksættes i 2005/2006. Med denne fairplay II lov  gennemføres bl.a. hovedparten af de lovinitiativer, der er nævnt i pjecen. Loven indeholder følgende elementer:

1. Skærpede regler om indberetning af udstationerede  indenfor bygge- og anlægsbranchen.

Der er tale om en skærpelse af den allerede eksisterende indberetningspligt i skattekontrollovens § 7 E, hvorefter danske virksomheder, der indgår aftale med udenlandske virksomheder om bygge- og anlægsopgaver, som strækker sig udover 3 måneder indenfor en 12 måneders periode, skal foretage indberetning af en række identifikationsoplysninger vedrørende den udenlandske virksomhed. Formålet med bestemmelsen er at sikre kontrol med om - og i givet fald hvornår - der indtræder skattepligt for den udenlandske virksomhed.

Med henblik på særligt at skærpe kontrollen med skattepligtens indtræden for udstationerede inden for bygge- og anlægsbranchen, hvor anvendelsen af udstationerede er størst, udvides indberetningspligten til også at omfatte antallet af de personer, som den udenlandske underentreprenør udstationerer i Danmark, identiteten af disse, angivelse af hvilke perioder de pågældende skal udføre arbejde her i landet samt oplysning om kontraktsummens størrelse.

Yderligere udvides indberetningspligten således, at der skal ske indberetning af alle aftaler, der indgås med udenlandske virksomheder, uanset arbejdets varighed. Fristen for indberetning er tidspunktet for arbejdets påbegyndelse.

2. Indgreb mod momskarruseller.

Loven indeholder nye værktøjer og en udvidelse af de nuværende værktøjer i told- og skatteforvaltningens kamp mod svigen. De nye værktøjer er:

  • Udstedelse af en notifikation ("advarsel") til virksomheder, der uagtsomt eller i god tro har deltaget i momskarruseller. Notifikationen vil indeholde en anvisning om, at virksomheden fremover skal udvise større agtpågivenhed samt en række mere konkrete anvisninger på, hvordan virksomheden skal forholde sig overfor situationer, hvor de har mistanke om, at der foreligger momskarruselsvindel.
  • Mulighed for registrering i SKATs kontrolinformationsregister (KINFO).
  • Under visse skærpende omstændigheder solidarisk hæftelse for deltagere i momskarruseller.

3. Skærpede regler om sikkerhedsstillelse.

De eksisterende regler om sikkerhedsstillelse i opkrævningslovens § 11 skærpes generelt, således at de tager målrettet sigte mod virksomheder, hvor der skønnes at være et særligt behov for at stille krav om sikkerhed.

Bl.a. bliver det fremover muligt, at en virksomhed kan fratages den skatte- og afgiftsmæssige registrering, hvis ikke de stillede krav om sikkerhedsstillelse opfyldes. Yderligere skabes der adgang til at afkræve sikkerhed fra en virksomhed, der deltager i en momskarrusel

Parallelt hermed ophæves kravet i opkrævningslovens § 11 a om, at selskaber som krav for skatte- og afgiftsmæssig registrering skal kunne dokumentere at have en minimumskapital på 125.000 kr. opgjort efter særlige principper i selskabsskatteloven. Der er tale om en betydelig lettelse ved etableringen af selskaber med et beskedent kapitalgrundlag.

4. Som led i bekæmpelse af ulovlig import og salg af  punktafgiftspligtige varer stilles der krav om registrering af varemodtagere.

Varemodtagere skal fremover lade sig registrere med de pligter, som en registrering normalt indebærer, nemlig at angive og betale hver måned.

Endvidere kan virksomheder, der bliver straffet efter loven, afkræves en sikkerhedsstillelse eller fratages registreringen, hvis de gentagne gange straffes efter loven. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år regnet fra datoen for fratagelsen. Ved genregistrering vil der kunne stilles krav om sikkerhedsstillelse.

De virksomheder, der har fået frataget deres varemodtagerregistrering eller ikke kan eller vil stille en sikkerhed, skal for hver vareforsendelse anmelde og stille en sikkerhed svarende til afgiften.

5. Fastsættelse af større og kumulative bøder og etablering af hjemmel til udstedelse af administrative bøder mv. i forbindelse med håndhævelse af pant- og returordningerne.

Der er tale om en opstamning af de såkaldte colabøder (5.000 kr. bøder), som blev indført i 2002.

Der bliver således bl.a. mulighed for at foretage absolut kumulation, dvs. sammenlægning af bøder (uden reduktion) på tværs af de afgiftslove, som var omfattet af "colalovgivningen", hvor der under samme sag foreligger flere overtrædelser.

I forarbejderne understreges det, at bøderne bør være i størrelsesordenen 5.000 kr. ved 1. gangs overtrædelse, og at der bør ske fordobling af bøden i gentagelsestilfælde. I 3. og 4. gangstilfælde osv. forudsættes det, at der udmåles en bøde, der er klart højere end det dobbelte, idet der efter lovgivers opfattelse i sådanne tilfælde foreligger særligt skærpende omstændigheder.

For så vidt angår overtrædelser af pantlovgivningen indføres der adgang til at udstede administrative bøder af samme størrelse (5.000 kr.) samt ligeledes mulighed for absolut kumulation og fordobling i gentagelsestilfælde.

Bøde af samme størrelse og efter samme udmålingsprincipper vil også finde anvendelse ved overtrædelse af indberetningpligten vedrørende udstationerede.

6. Justering af registeret over næringsbreve (Næringsbasens) anvendelsesområde.

SKAT har på baggrund af de skærpede pantregler, som blev vedtaget med fairplay I-pakken, kunnet konstatere et betydeligt antal overtrædelser af pantlovgivningen. På baggrund heraf vil også overtrædelser af pantreglerne fremover blive indberettet til næringsbrevsregisteret, og dermed indgår sådanne overtrædelser i den samlede vurdering af, hvorvidt en fødevarevirksomhed skal have frataget sit næringsbrev.

Yderligere henvendelse: Søren W. Clausen, tlf. 33924464 eller Kaare Friis Petersen, tlf. 33924457

Høring / Folketingets hjemmeside