Skatteministeriet
23. januar 2014

L116 (Folketingsåret 2005-06)

Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L116 (Folketingsåret 2005-06)

(Justering af erhvervsbeskatningen)

Et enigt Folketing har med vedtagelsen af L 116 lukket et hul i skattelovgivningen. Skattehullet vedrørte kapitalfonde og koncerndefinitionen i værnsregler vedr. tynd kapitalisering mv. Hullukningen har som udgangspunkt virkning fra og med 1. januar 2006.

I de senere år har flere danske og udenlandske kapitalfonde opkøbt danske koncerner. Opkøbet foretages gennem et til lejligheden oprettet dansk holdingselskab evt. med en høj grad af lånefinansiering og dermed betydelige renteudgifter. Herved nedbringes umiddelbart den skattepligtige indkomst i Danmark i den opkøbte koncern.

Kapitalfondene kan være organiseret som kommanditselskaber. Ifølge dansk skatteret betragtes kommanditselskaber og lignende selskaber ikke som selvstændige skattesubjekter, men som skattetransparente enheder. Det indebærer, at de danske værnsregler vedrørende for eksempel tynd kapitalisering, armslængdeprincippet og kildeskat på renter til skattelylande, der har til formål at begrænse skatteplanlægning vedrørende koncernintern gæld, ikke kan anvendes.

Der er imidlertid ikke tvivl om, at kapitalfonden udøver bestemmende indflydelse på holdingselskabet og derfor - på linie med internationale koncerner organiseret på traditionel vis som selskaber - bør omfattes af reglerne om transfer pricing, tynd kapitalisering og kildeskat på koncerninterne renter, når investorerne i kapitalfonden agerer samlet.

Den vedtagne lov ændrer koncerndefinitionen i værnsreglerne om transfer pricing, tynd kapitalisering, kildeskat på koncerninterne renter og kildeskat på koncerninterne kursgevinster, således at gæld til transparente enheder, som f.eks. kommanditselskaber, anses for koncernintern gæld på samme måde som hvis den udenlandske långiver var et selskab.

Skatteministeriet foretager løbende en nøje analyse af skattelovgivningen og er i den forbindelse blevet opmærksom på huller i skattelovgivningen, herunder et hul vedrørende genanbringelse af ejendomsavance i erhvervsejendomme, der efterfølgende omklassificeres til et skattefrit parcelhus. Disse er lukket i samme ombæring.

Alle lovændringerne har hovedsageligt karakter af værnsregler, der helt overvejende skal forhindre utilsigtede, fremtidige provenutab.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Jesper Leth Vestergaard, tlf. 3395 4272

Høring / Folketingets hjemmeside