Skatteministeriet
24. januar 2014

L96 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L96 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse)

Fremsat som L 129 i 1. samling

Lovforslaget genfremsættes som led i regeringens Fairplay-kampagne for at skabe et samfund, hvor der konkurreres på lige vilkår virksomhederne imellem. Lovforslaget er et af en række forslag der bliver fremsat af blandt andet Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet, Integrationsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Skatteministeriet.

Lovforslaget indeholder således en række initiativer til bekæmpelse af sort arbejde og virksomhedssnyd. Der vil blive fremsat yderligere forslag med initiativer, der udspringer af Fairplay-kampagnen.

Der forslås ændringer i spilafgiftsloven, hvor der indføres en hjemmel for de statslige told- og skattemyndigheder til at videregive oplysninger til Dansk Tipstjeneste A/S om en forhandlers overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen til brug for Tipstjenestens vurdering af om en forhandlerkontakt skal ophæves. Endvidere foreslås indført regler om myndighedernes adgang til at foretage kontrol på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler, f.eks. på byggepladser. Hertil kommer et forslag om mulighed for myndighederne til at pålægge en virksomhed at føre en såkaldt "logbog" over de i virksomheden ansatte medarbejdere. Disse 2 forslag fremsættes i sammenhæng med lignende forslag fra Beskæftigelsesministeren.

Lovforslaget indeholder herudover forslag til, at skattemyndighederne skal kunne lade en revisor udarbejde regnskabet for en erhvervsdrivende på dennes regning.

Endelig indeholder forslaget et forslag fra Miljøministeriet vedrørende en styrkelse af mulighederne for at sikre overholdelse af etablerede pantordninger med særligt fokus på pant- og retursystemet for emballager til øl og visse læskedrikke - og en effektivisering af retshåndhævelsen, hvor der konstateres overtrædelser i forbindelse hermed.

I forhold til den tidligere fremsættelse af lovforslaget foreslås det desuden, at der i en række skatte- og afgiftslove indsættes en direkte henvisning til straffelovens § 289. Ændringerne indebærer, at grove overtrædelser kan straffes efter straffelovens § 289, og derfor forslås det, at normalstrafferammen for overtrædelser af de omhandlende bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen er bøde og fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ændringerne skal ses i sammenhæng med Justitsministeriets forslag om ændring af straffelovens § 289.

Forslaget skønnes at være provenuneutralt.

Forslaget skønnes i øvrigt at være i overensstemmelse med EU-retten.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Sussie Suhr, tlf 3392 4795

Folketingets hjemmeside