Skatteministeriet
24. januar 2014

L95 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L95 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

(Gennemførelse af ændrede EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren)

Fremsat som L 163 i 1. samling

EU-kommissionen udsendte i januar 2004 en meddelelse med retningslinier for statsstøtte til søtransporten, som medlemsstaterne skal gennemføre inden udgangen af juni 2005. De nye retningslinier afløser et sæt retningslinier fra 1997.

Gennemførelsen af retningslinierne indebærer bl.a. ændringer af tonnageskatteloven.

Statsstøtteretningslinierne indfører nye krav for at et rederi kan være omfattet af statsstøttereglerne (f.eks. tonnageskatteordningen). Retningslinierne indfører:

  • Krav om, at en del af skibene skal være registreret i en EU-medlemsstat (Andelen skal være uændret eller stigende i forhold til andelen på "udgangstidspunktet". Dette gælder dog ikke for rederier, der opfylder kravet om, at mindst 60 pct. af de ejede skibe er registreret i en EU-medlemsstat.)
  • Nye regler om bugserbåde (Skibet skal udføre bugser- og bjergningsopgaver til søs mindst 50 pct. af den tid, det i løbet af et indkomstår er i drift.)
  • Nye regler om opmudrings- og sandsugningsfartøjer (Opgravning eller opmudring kan ikke omfattes. Kun transport på havet af opgravede materialer kan omfattes, og kun hvis denne transport udgør over 50 pct. af den årlige driftstid.)

Retningslinierne indfører endvidere regler om, at skibsadministrationsselskaber (operatørselskaber) kan være omfattet af statsstøttereglerne (f. eks. Tonnageskatteordningen).

Lovforslaget, der er en uændret genfremsættelse af lovforslag nr. L 163, folketingsåret 2004-05 (1. samling), indfører:

  • Krav om, at en del af skibene skal være registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.
  • Nye regler om bugserbåde.
  • Regler om, at operatørselskaber kan være omfattet af tonnageskatteordningen.

Sandsugere kan efter de gældende regler ikke være omfattet af tonnageskatteordningen. Efter forslaget skal dette fortsat gælde. De muligheder, som de nye retningslinier giver sandsugerrederierne for at nyde godt af statsstøtteordninger (f. eks. Tonnageskatteordningen) er så begrænsede, at det ikke kan betale sig for dem at blive beskattet efter tonnageskatteordningen.

Lovforslaget er notificeret til Kommissionen efter reglerne om statsstøtte.

Samlet set skønnes de provenumæssige konsekvenser af lovforslaget at være begrænsede. Kravet om uændret eller stigende tonnageandel, der er registreret i stater, der er medlem af EU eller EØS, trækker i retning af et merprovenu, navnlig på længere sigt, og ligeledes trækker den foreslåede begrænsning af bugser- og bjærgningsfartøjer anvendelse af ordningen i retning af et merprovenu. Forslaget om, at operatørselskaber kan anvende ordningen har ikke provenumæssige konsekvenser, da muligheden for at anvende af ordning må anses for en betingelse for at sådanne selskaber etableres i Danmark. Der er ikke holdepunkter for at kvantificere merprovenuet.

Lovforslaget skønnes at medføre engangsudgifter i ToldSkat svarende til et årsværk til etablering af en intern database løsning. Den løbende drift forventes at udgøre under to årsværk.

Med en gennemførelse af forslaget skabes der primært større sikkerhed for rederierne for, at tonnageskatteordningen fortsat er i overensstemmelse med EU's  statsstøtteregler, hvilket giver rederierne bedre muligheder for at disponere på langt sigt.

Begrænsningen af bugser- og bjærgningsfar­tøjers anvendelse af ordningen, vil eventuelt kunne være til ulempe for rederier med sådanne fartøjer.    

Det må antages, at de foreslåede ændringer vil indebære et vist merarbejde for rederier, der ikke opfylder 60 pct.-kravet. Dette gælder bl.a. i forbindelse med afrapporteringen over for Kommissionen.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Kirsten Hvelplund, tlf. 33 92 47 65

Folketingets hjemmeside