Skatteministeriet
24. januar 2014

L39 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L39 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

(Fradrag for gaver til kulturinstitutioner og udvidelse af reglerne for afskrivning på kunstkøb)

Det overordnede formål med lovforslaget er at styrke erhvervslivets kulturengagement og forbedre kunstens vilkår. Det sker konkret ved, at der etableres en fradragsordning for gaver til kulturinstitutioner og en udvidelse af reglerne for virksomheders afskrivning på  kunstkøb. Forslaget om fradrag for kulturinstitutioner er et led i gennemførelse af det supplerende regeringsgrundlag og indgår i finanslovsforslaget for 2005.

Det foreslås, at virksomheder kan fradrage pengegaver til kulturinstitutioner, der i det foregående år har modtaget offentligt driftstilskud samt, at  personer og virksomheder kan fradrage værdien af gaver i form af kunstværker og kultur- og naturhistoriske genstande til sådanne kulturinstitutioner. Hvis den modtagende institution er nyetableret kan denne på tilsvarende vilkår modtage gaver, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn om driftstilskud fra stat eller kommune.

Der er ikke nogen beløbsmæssig grænse eller en grænse for, hvor stor en del af den skattepligtiges indkomst, der kan anvendes på gaver til kulturinstitutioner. Alle kulturinstitutioner, der modtager statslig eller kommunalt driftstilskud er omfattet af fradragsordningen. Fradraget er betinget af, at gaven til kulturinstitutionen ikke er forbundet med nogen form for modydelse til gavegiver, gaven skal gives til kulturinstitutionens kulturelle virksomhed, kulturinstitutionen skal ønske at modtage gaven og  kulturinstitutionen skal indberettet værdien af gaven til skattemyndighederne. For gaver i form  af kunstværker og kulturhistoriske genstande fradrages efter forslaget gavens markedsværdi. Gavens markedsværdi fastsættes af en af Kulturministeriet udpeget skønsmand. Skønsmandens honorar betales af den kulturinstitution, der modtager gaven.

Forslaget skønnes samlet at  medføre engangsudgifter for Told og Skat på maksimalt 4 mio kr. til edb‑udvikling. Disse omkostningen finansieres af Kulturministeriet. Provenutabet ved ordningen skønnes at være 35 mio. kr. årligt. Der er dog en betydelig usikkerhed forbundet med dette provenuskøn.

Desuden foreslås, at kriterierne for afskrivninger på kunstkøb lempes, således at virksomheder fremover også kan foretages afskrivninger på kunstkøb, når virksomheden er beliggende i en ejendom, hvor der både findes virksomheder og boliger. En- og  tofamiliehuse er for at imødegå en sammenblanding mellem privat- og erhvervssfæren ikke omfattet af den foreslåede udvidelse af afskrivningsadgangen. Forslaget vil kunne holdes indenfor rammen af  provenuskønnet vedrørende den nuværende ordning.

Folketingets hjemmeside