Skatteministeriet
24. januar 2014

L33 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L33 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Lovforslaget bliver fremsat som led i regeringens bestræbelser på at fjerne huller i den gældende skattelovgivning. Regeringen iværksatte i sidste folketingssamling en undersøgelse af skattelovgivningen for at afdække sådanne uhensigtsmæssigheder, og nærværende lovforslag er en fortsættelse af dette arbejde. Formålet med lovforslaget er at sikre, at:

  • De gunstige skatteregler for uafdækkede pensionstilsagn for direktører ikke med fordel kan udnyttes i situationer, hvor direktøren reelt stilles som var der tale om en almindelig pensionsordning. 
  • Livsforsikringsselskaber ikke kan fratrække pensionsafkastskat vedrørende opsparing i investeringsfonde tilknyttet klasse III-livsforsikring (unit-link) ved opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst, når afkast af sådan opsparing ikke bliver medregnet til den selskabsskattepligtige indkomst.

Herudover bliver der foreslået en række ændringer, som ikke vedrører skattehuller. Det bliver f.eks. foreslået, at skatteydere, der har ikke-fradragsberettigede pensionsordninger oprettet eller erhvervet før den 18. februar 1992, får frihed til at vælge at få disse beskattet efter de lempeligere regler i pensionsbeskatningslovens afsnit II A. Ordninger oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere er omfattet af disse regler. Dermed skabes der ligestilling mellem to ens ordninger.

Endelig bliver der foreslået en række præciseringer af de gældende regler i pensionsafkastbeskatningsloven, ligesom det bliver foreslået, at oplysnings- og erklæringspligten efter skattekontrollovens § 11 C i forbindelse med udenlandske pensionsordninger udvides til også at omfatte pensionsordninger i udenlandske pensionskasser m.v.

Provenumæssige konsekvenser

Ændringen af den skattemæssige behandling af visse uafdækkede pensionsordninger vil umiddelbart ikke have nævneværdige provenumæssige konsekvenser, men vil forhindre et fremtidigt utilsigtet provenutab, som ikke kan kvantificeres nærmere. Justeringen af reglerne om opsparing i investeringsfonde (unit-link) anslås med betydelig usikkerhed at forhindre et utilsigtet provenutab for det offentlige i størrelsesordenen 25 mio. kr. årligt. Ændring af ikrafttrædelsesbestemmelsen for pensionsbeskatningslovens afsnit II A skønnes at medføre et mindre varigt provenutab.

Administrative konsekvenser for ToldSkat og erhvervslivet

Det skønnes, at forslaget vil medføre udgifter for ToldSkat på 0,2 mio. kr. til systemtilretning.

EU-retlige konsekvenser

Ændringen af ikrafttrædelsesbestemmelsen for ikke fradragsberettigede pensionsordninger skal sikre at også ældre ordninger omfattet af anvendelsesområdet for pensionsbeskatningslovens § 53 A og § 53 B bringes i overensstemmelse med principperne i EF-domstolens afgørelser i Bachmann-sagen (C-300/90) og Wielockx-sagen (C-80/94).

Ikrafttrædelse

Det bliver foreslået, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Ændringerne af reglerne for unit link foreslås at have virkning fra og med indkomståret 2005, ligesom det bliver foreslået, at ændringerne vedrørende uafdækkede pensionstilsagn skal have virkning fra og med fremsættelsen.

Folketingets hjemmeside