Skatteministeriet
24. januar 2014

L32 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslag til lov om ændring af momsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L32 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Lovforslaget bliver fremsat som led i regeringens bestræbelser på at fjerne huller i den gældende skattelovgivning. Regeringen iværksatte i sidste folketingssamling en undersøgelse af skatte- og afgiftslovgivningen for at afdække sådanne uhensigtsmæssigheder, og nærværende lovforslag er en fortsættelse af dette arbejde.

Formålet med dette lovforslag er at sikre, at magasiner, tidsskrifter og lignende litteratur - uanset en lav værdi - ikke længere kan blive importeret momsfrit fra et 3. land, når de faktisk er trykt i Danmark eller et andet EU-land.

Provenumæssige konsekvenser

Forslaget skønnes at medføre at statskassen undgår et provenutab på ca. 50 mio. kr. årligt. De magasinudgivere der i dag distribuerer blade fra et 3. land skønne at få tilsvarende merudgift.

Administrative konsekvenser for ToldSkat og erhvervslivet

Forslaget skønnes ikke at have nævneværdige administative konsekvenser for ToldSkat, men ændringen vil få visse administrative konsekvenser for erhvervslivet i forbindelse med en eventuel tilbageflytning af magasindistributionen.

EU-retlige konsekvenser

Forslaget kræver EU-tilladelse.

Ikrafttrædelse

Det bliver foreslået, at skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet, da det er muligt, at EU behandlingen af den omtalte anmodning bliver afsluttet efter lovforslagets vedtagelse.

Folketingets hjemmeside