Skatteministeriet
24. januar 2014

L29 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L29 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslaget fjerner muligheden for at udnytte reglerne om blandede biler i virksomhedsordningen og om lejekontrakter med uopsigelighedsperiode. Disse to identificerede uhensigtsmæssigheder samles i et lovforslag om justeringer af erhvervsbeskatningen.

Forslaget indeholder to stramninger. Forslaget fjerner spekulationsmuligheden for blandede biler i virksomhedsordningen, hvor erhvervsdrivende kan indskyde en bil i virksomhedsordningen sidst på året, få fradrag for et helt års afskrivninger, og efter årsskiftet tage bilen ud af virksomhedsordningen igen. Skattemæssigt belastes den skattepligtige alene af denne manøvre med, hvad der svarer til beskatningen af fri bil i de få måneder, bilen er i virksomhedsordningen. Spekulationsmuligheden fjernes ved, at det foreslås, at der skal ske beskatning af genvundne afskrivninger vedrørende en blandet benyttet bil, når bilen udtages af virksomhedsordningen. Der beskattes således, som om bilen var solgt på dette tidspunkt.

Forslaget fjernes desuden spekulationsmuligheden for afskrivninger i forbindelse med uopsigelige lejekontrakter, hvor lejer og udlejer kan aftale sig til en kortere afskrivningsperiode for udgifter til forbedring og ombygning af det lejede. Spekulationsmuligheden fjernes ved, at det foreslås at ændre afskrivningsloven, således at lejekontrakter, hvor der er aftalt uopsigelighed fra udlejers side, sidestilles med aftaler om, at et lejemål er indgået for en bestemt periode. Herved afskrives også disse aftaler over en længere periode (som svarer til uopsigelighedsperioden) end den forudsatte 20 procents årlige afskrivning for tidsubestemte lejeaftaler.

Samlet skønnes forslaget at afværge et beskedent årligt provenutab i omegnen af 5-7 mio. kr., primært som følge af, at afskrivninger på blandede benyttede biler, der tages ud af virksomhedsordningen, genbeskattes hvis afskrivningerne har oversteget den faktiske værdiforringelse.

Forslaget har virkning fra fremsættelsesdatoen den 5. oktober 2004.

Folketingets hjemmeside