Skatteministeriet
24. januar 2014

L162 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslag til lov om beskatning af søfolk - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L162 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Formålet med lovforslaget er at tilpasse reglerne om beskatning af søfolk til de nye EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren. Samtidig foreslås det, at der sker en forenkling af reglerne for beskatning af søfolk.

Der findes to særlige regelsæt for søfolk. Det ene er reglerne om skattefritagelse for søfolk, der arbejder ombord på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister ("DIS-ordningen"). Det andet regelsæt er det særlige sømandsfradrag. Disse regler findes i øjeblikket spredt i kildeskatteloven, ligningsloven og lov om særlige fradrag til sømænd (sømandsfradragsloven). En del af regelsættet består af bemyndigelser i sømandsfradragsloven til, at skatteministeren kan meddele dispensationer.

Regeringen foreslår, at sømandsfradragsloven ophæves, og at samtlige regler om beskatning af søfolk samles i en ny lov. De væsentligste ændringer i forhold til de gældende regler er følgende:

  • Anvendelsesområdet for DIS-ordningen (beskatning af søfolk) bliver det samme som for tonnageskatteordningen (beskatning af rederier). Begge er statsstøtteordninger, som hviler på samme EU-retlige grundlag.
  • Det nuværende dispensationssystem i sømandsfradragsloven og efter praksis også i DIS-ordningen afskaffes. Reglerne kommer herefter alene til at hvile på et objektivt grundlag.
  • Sømandsfradraget, som i sin nuværende udformning er ganske kompliceret, erstattes med et fast fradrag.
  • Den nuværende opdeling af fartområder i udenrigsfart, nærfart og begrænset fart forenkles, så der fremover kun skelnes mellem begrænset fart og anden fart.
  • Det gøres muligt for ejere af sandsugerfartøjer at modtage statsstøtte til arbejdsrelaterede omkostninger inden for de begrænsninger, som EU-retningslinierne sætter. Det vil ske i form af en refusionsordning.

DIS-ordningen er i EU-retlig forstand en statsstøtteordning, og ændringer i DIS-ordningen skal derfor godkendes af Kommissionen, før de kan iværksættes. Lovforslaget vil i sin helhed blive notificeret med henblik herpå.

Samlet skønnes lovforslaget ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Erik Jørgensen, tlf. 33 92 44 09 og fuldmægtig Thea Halse, tlf. 33 92 44 54

Folketingets hjemmeside