Skatteministeriet
24. januar 2014

L153 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L153 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

(Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen)

Formålet med lovforslaget er at lukke et hul i sambeskatningsreglerne og samtidig skabe en mere sammenhængende koncernbeskatningsordning, hvor filialer og datterselskaber i videst muligt omfang beskattes på samme måde. Samtidig nedsættes selskabsskattesatsen og den foreløbige virksomhedsskat fra 30 pct. til 28 pct.

Det nuværende regelsæt giver udenlandske koncerner mulighed for at reducere beskatningen af deres danske aktiviteter, fordi en værnsregel (ligningslovens § 5 H) ikke fungerer efter hensigten. Regeringen ønsker effektivt at lukke dette hul. Hullet lukkes ved at fjerne muligheden for, at koncerner kun inddrager selskaber med underskud under sambeskatningen, mens overskudsgivende selskaber i koncernen udelades.

Regeringen foreslår, at der indføres et globalpulje-princip i sambeskatningsreglerne. Globalpulje-princippet medfører, at hvis der vælges international sambeskatning, skal denne fremover omfatte alle koncernforbundne udenlandske selskaber (såvel underliggende selskaber som overliggende selskaber og såvel underskudsgivende som overskudsgivende) og alle udenlandske filialer. Samtidig foreslås en bindingsperiode, således at international sambeskatning som udgangspunkt vælges for en periode på 10 år.

Fravælges international sambeskatning, begrænses dansk selskabsbeskatning som udgangspunkt til beskatning af aktiviteter i Danmark (territorialbeskatning). I så fald sambeskattes kun de koncernforbundne selskabers aktiviteter i Danmark. Overskud eller underskud ved erhvervsvirksomhed i udlandet (fast driftssted) beskattes ikke i Danmark

Reglerne om genbeskatning af tidligere fratrukne underskud lempes, således at omstruktureringer internt i en koncern ikke udløser genbeskatning.

Definitionen af koncernforbundne selskaber følger som udgangspunkt den almindeligt anvendte definition i kursgevinstloven. Det indebærer, at kravet til ejerandel i forhold til de gældende sambeskatningsregler nedsættes fra 100 pct. til (mere end) 50 pct.

Derudover foreslås en række mindre justeringer af sambeskatningsreglerne.

Hele statens provenugevinst ved indførelse af globalpulje-princippet, der skønnes i størrelsesordenen 2 mia. kr., anvendes til at nedsætte selskabs- og virksomhedsskattesatsen. Forslaget skønnes samlet set provenuneutralt.

Yderligere henvendelse Søren Schou, tlf 3392 4446 og Jesper Leth Vestergaard, tlf 3392 4272

Folketingets hjemmeside