Skatteministeriet
24. januar 2014

L149 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af forskellige love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L149 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Lovforslaget er en del af regeringens kommunalreform. Forslaget udmønter sammen med de allerede fremsatte Forslag til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer - Lovforslag nr. L 112 - og Forslag til lov om ændring af en række love (Konsekvensændringer som følge af forslag til lov om opkrævning og inddrivelse - samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet) - Lovforslag nr. 113 - regeringens aftale fra juni 2004 med Dansk Folkeparti om en strukturreform.

Forslaget forenkler, harmoniserer og objektiverer reglerne for den offentlige inddrivelse således, at ensartetheden og effektiviteten øges, og forslaget er varslet i bemærkningerne til de 2 lovforslag vedr. strukturen på inddrivelsesområdet, som tidsmæssigt følger de øvrige kommunalreformslag.

Forslaget indeholder herudover ændring af kildeskattelovens § 84 (digitale lønsedler), som ikke vedrører kommunalreformen, men som er nødvendig for Økonomistyrelsens gennemførelse af projektet med digitale lønsedler i staten.

De væsentligste elementer i forslaget er:

  • Objektivering og forenkling af reglerne for eftergivelse og henstand i opkrævningsloven i overensstemmelse med justitsministerens lovforslag L 10 om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering).
  • Harmonisering af muligheden for at opnå eftergivelse ved indsættelse af hjemler til eftergivelse efter reglerne i opkrævningsloven i en lang række love på andre ministeriers områder, således at der skabes ens regler for eftergivelse på tværs af restancetyper.
  • Forenkling af reglerne for lønindeholdelse i kildeskatteloven, herunder

a)      betalingsevnevurdering i overensstemmelse med ovennævnte lovforslag,

b)      ophævelse af den maksimale indeholdelsesprocent på 20 pct. og

c)      bemyndigelse til at fastsætte retningslinier for den automatiserede praksis vedr. lønindeholdelse som anvendes i bl.a. Inddrivelsesenheden. 

  • Harmonisering af muligheden for udpantning og lønindeholdelse ved indsættelse af hjemmel hertil i en række love, hvor disse i forvejen ikke findes.
  • Indførelse af regler, som gør det muligt for arbejdsgivere at give underretningen til ansatte om indeholdt A-skat digitalt.

Lovforslaget udgør sammen med de to øvrige lovforslag på inddrivelsesområdet første skridt i udmøntningen af regeringens samlede reform på inddrivelsesområdet, hvor den langsigtede strategi indebærer, at der i 2007 er én restanceinddrivelsesmyndighed, ét fælles regelgrundlag og ét fælles inddrivelsessystem.

Forslaget forventes i 2006 fulgt op af en ny inddrivelseslov, hvor reglerne om lønindeholdelse eftergivelse, gebyrer, renter m.v. samles, og som udgangspunkt får virkning for samtlige de krav, som fremover skal inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Høring / Folketingets hjemmeside