Skatteministeriet
24. januar 2014

L148 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L148 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Anparter

Det foreslås at ophæve reglerne i personskatteloven om, at indkomst fra visse virksomheder med udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri, der ejes af 1 - 10 personer, er kapitalindkomst, og at der gælder begrænsning af adgangen til at trække underskuddet fra i anden indkomst.

Der er flere grunde til at foreslå reglerne ophævet. For det første har det vist sig, at reglerne er vanskelige at anvende for såvel skattemyndighederne som for de skattepligtige. For det andet medfører reglerne, at rationel og professionel administration af udlejningsejendomme bliver besværliggjort. For det tredje er anvendelsesområdet for reglerne efterhånden blevet begrænset. Det skyldes dels den måde, som anpartsprojekterne vedrørende fast ejendom i dag udbydes på, dels udviklingen i administrativ praksis og retspraksis.

Ophævelsen af reglen vil medføre en forenkling af reglerne for beskatning af visse virksomheder, der udlejer fast ejendom.

Begrænset skattepligt for fysiske personer

Det foreslås, at reglerne om begrænset skattepligt for fysiske personer forenkles ved at samle reglerne i én paragraf. En begrænset skattepligtig person er en person, der bor i udlandet og har indkomst med kilder fra Danmark, f.eks. lønindkomst. Det foreslås i den forbindelse at ophæve den begrænsede skattepligt for renter og at foretage tre stramninger i reglerne om begrænset skattepligt som led i regeringens bestræbelser på at lukke huller i skattelovgivningen. Lovforslaget indebærer herudover ingen ændringer i afgrænsningen af begrænset skattepligt.

Udvidelse af grænsegængerreglerne

Det foreslås, at efterlønsmodtagere eller personer, der modtager overgangsydelse, kan vælge at blive omfattet af de såkaldte grænsegængerregler, hvis de opfylder de andre betingelser herfor. En dansk efterlønsmodtager, der bor i Sverige, vil herefter bl.a. kunne få fradrag for sine svenske prioritetsrenter ved den danske skatteberegning.

Præcisering af lempelsesbestemmelsen i ligningslovens § 33 A

Det foreslås at præcisere lempelsesbestemmelsen i ligningslovens § 33 A for lønindkomst ved arbejde i udlandet for den danske stat eller anden dansk myndighed. Præciseringen følger allerede af tidligere ændringslove til ligningsloven. For at gøre bestemmelsen mere brugervenlig foreslås det at samle reglerne, der regulerer lempelse for udenlandsk skat, i ligningslovens § 33 A.

Lovforslaget skønnes samlet set kun at have begrænsede provenumæssige konsekvenser.

Lovforslaget skønnes at medføre udgifter til systemtilretninger på i alt 1,125 mio. kr.

Høring / Folketingets hjemmeside