Skatteministeriet
24. januar 2014

L147 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Lov om ændring af lov om tobaksafgifter - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L147 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Baggrunden for lovforslaget er, at Kommissionen i åbningsskrivelse af 18. oktober 2002 meddelte, at Danmark efter Kommissionens opfattelse har overtrådt Fællesskabets bestemmelser i direktiv 92/12/EØF (cirkulationsdirektivet fra 1992) ved, at punktafgifterne på tobak forfalder ved rekvireringen af stempelmærkerne og ikke i forbindelse med varernes overgang til forbrug.  Udover Danmark har 5 andre EU-lande modtaget en åbningsskrivelse vedrørende samme problemstilling. 

Kommissionen finder, at den danske ordning forhindrer virksomhederne i at drage fordel af at transportere afgiftspligtige varer, under suspension af afgiften. Efter direktiv 92/12 kan registrerede virksomheder transporterer varer rundt i EU under den såkaldte suspensionsordning. Ved suspensionsordningen forstås, at en registreret virksomhed, der er er registreret som oplagshaver, har ret  til (under visse betingelser) at have varer liggende uden at afgiftsberigtige varerne. Dette skal først ske ved varens overgang til forbrug - altså når varen sælges videre til en ikke-oplagshaver.

Endvidere kan det efter Kommissionens opfattelse føre til dobbeltbeskatning. Der kan være tale om en dobbeltbeskatningssituation, hvis eksempelvis cigaretter produceret og påsat danske stempelmærker i Tyskland til det danske marked, bliver stjålet i Tyskland. Det betyder, at  cigaretterne anses for at være overgået til forbrug i Tyskland og dermed udløser afgift i Tyskland, men da cigaretterne er påsat danske stempelmærker, har det som udgangspunkt udløst dansk afgift. Med lovændringen vil denne situation kunne undgås, da en eventuel dansk afgift nu vil kunne godtgøres.

I brev af 14. januar 2004 har Kommissionen forslået nogle modeller for, hvordan stempelmærkeordningen kan sammensættes for at være i overensstemmelse med EU-retten. Danmark har valgt en ordning, der svarer til Kommissionens forslag. Ved udlevering af stempelmærkerne betales en værdi, der svarer til den værdi stempelmærkerne repræsenterer.  På  tidspunktet for varernes overgang til forbrug vil stempelmærkeværdien herefter overgå til afgift.

Det fremsatte forslag vurderes derfor at være i overensstemmelse med EU-retten - herunder at opfylde de tilsigtede virkninger af art. 14 og 20 i direktiv 92/12/EØF.

Forslaget forventes ikke at få nævneværdig betydning for provenuet.  

Folketingets hjemmeside