Skatteministeriet
24. januar 2014

L134 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L134 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Adgangen til risikovillig kapital er vigtig for såvel nye som eksisterende virksomheder. Virksomhederne har brug for kapital, når produktionen skal udvides, når der skal satses på nye produkter og ydelser, og når der skal gennemføres generationsskifte og virksomhedsopkøb. Og iværksættere har behov for risikovillig kapital for at omsætte nye idéer til nye virksomheder. Kort sagt er adgangen til risikovillig kapital en forudsætning for den udvikling og fornyelse i erhvervslivet, der er vigtig for fremtidens vækst og arbejdspladser. I handlingsplanen for risikovillig kapital har regeringen præsenteret 10 konkrete initiativer, der skal styrke adgangen til risikovillig kapital. To af disse initiativer gennemføres ved nærværende lovforslag.

For at styrke kapitalmarkedet markant foreslås det for det første at indføre et midlertidigt skattefradrag for institutionelle investorers investeringer i selskaber optaget til handel på en alternativ markedsplads.

For det andet foreslås nogle ændringer på Skatteministeriets område som følge af, at det bliver muligt at anvende rate- og kapitalpensionsmidler til køb af unoterede aktier eller anparter. Det sker for at understøtte et tættere samspil mellem virksomheder og private investorer, der vil kunne bane vejen for flere kommercielle succeser.

Desuden foreslås en lovændring som led i bestræbelserne på at fjerne huller i skattelovgivningen. Der indføres således et værn mod spekulation i en nedslagsregel i pensionsafkastbeskatningsloven ved gentagne forhøjelser og nedsættelser af aktiekapitalen i pensionsinstitutter.

Herudover bliver der foreslået en række andre ændringer. For det første udvides adgangen til at anvende pensionsbeskatningslovens regler om ophørspension. Med henblik på administrative lettelser foretages for det andet en forenkling vedrørende ophør af pensionsordninger i form af indførelse af modregningsadgang. For det tredje indføres en særlig overgangsregel for de datterselskaber af penge- og realkreditinstitutter, som hidtil har foretaget fradrag for de regnskabsmæssige hensættelser til imødegåelse af tab på udlån og garantier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Derudover foretages en teknisk ændring af reglerne om sportsudøveres skattebegunstigede opsparinger, en teknisk ændring af reglerne om flytteret af LD-midler og en præcisering af en af pensionsbeskatningslovens regler om indkomstskattepligt. Endelig indføres en særlig overgangsregel, der sikrer, at penge- og realkreditinstitutternes datterselskaber får adgang til hensættelsesfradrag for 2004.

Lovforslagets skønnes samlet at medføre et varigt provenutab på ca. 20 mio. kr. årligt, hvoraf ca. halvdelen vedrører de kommunale indkomstskatter. For finansåret 2005 skønnes lovforslaget samlet at medføre et umiddelbart provenutab på ca. 130 mio. kr., hvoraf ca. 75 mio. kr. vedrører amter og kommuner.

Lovforslaget skønnes at medføre engangsudgifter til ToldSkat på 0,2 mio. kr. til systemtilretning.

Det midlertidige skattefradrag i pensionsafkastbeskatningsloven for investeringer i selskaber optaget til handel på en alternativ markedsplads vil skulle notificeres for EU-kommissionen  i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.  Skatteministeren fastsætter derfor ikrafttrædelsestidspunktet for denne del af forslaget.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Helle Vestergaard Rasmussen, 3392 4449 og specialkonsulent Anders Nielsen, 3392 4487

Høring / Folketingets hjemmeside