Skatteministeriet
24. januar 2014

L129 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven og skattestyrelsesloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L129 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

(Udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta)

Fremsat i 1. samling som L 123

Lovforslaget er en revideret genfremsættelse af lovforslag nr. L 123, som blev fremsat den 24. november sidste år, men som bortfaldt, da der blev udskrevet valg den 18. januar.

Lovforslaget skal ses i lyset af regeringens bestræbelser på at lette virksomhedernes administrative byrder.

Formålet med lovforslaget er at indføre en mulighed for, at virksomhederne også kan udarbejde det skattemæssige årsregnskab i en fremmed valuta.

Ifølge regnskabsreglerne er det allerede muligt at aflægge regnskab i en relevant fremmed valuta, og for visse børsnoterede virksomheder blev det endvidere pr. 1. januar 2005 en pligt at aflægge regnskabet i en relevant fremmed valuta. Efter de gældende skatteregler kan virksomhederne alene aflægge skattemæssigt årsregnskab i danske kroner, og dette betyder, at virksomheder, der ønsker at bogføre eller aflægge regnskab i fremmed valuta pålægges væsentlige administrative byrder.

Det foreslås således, at virksomheder under visse betingelser kan vælge at udarbejde det skattemæssige årsregnskab i fremmed valuta og omregne resultatet til danske kroner til en gennemsnitskurs for indkomståret. Dermed vil den omfattende registrering af valutakurser til brug for udarbejdelsen af det skattemæssige årsregnskab i vidt omfang blive erstattet af en "engangsomregning". Det skattemæssige resultat skal dog fortsat opgøres efter de danske skatteregler. 

Udformningen af de foreslåede regler har i videst muligt omfang tilgodeset hensynene til enkelthed, overskuelighed og praktisk anvendelighed. For at undgå uhensigtsmæssige konsekvenser og huller foreslås det, at der knyttes nogle betingelser til valget af valuta samt en efterfølgende ændring af valuta, herunder regler for beregning af indgangsværdier. Lovforslaget sikrer dog, at virksomheder, der har et reelt behov for efterfølgende at skifte valuta, får mulighed herfor.

Der foreslås endvidere indsat en bestemmelse i kursgevinstloven, hvorefter avanceopgørelserne mv. "renses" for valutakursændringer i den valgte fremmede valuta. Dette modsvares af, at der ved opgørelsen af kursgevinster og -tab på fordringer og gæld i danske kroner skal indgå valutakursændringer. Kursgevinstlovens regler for beskatning af fordringer og gæld i danske kroner henholdsvis fremmed valuta opretholdes.

Det er særligt på dette punkt, at lovforslaget adskiller sig fra det tidligere fremsatte L 123. Grundprincippet i L 123 var at bytte rundt på danske kroner og den valgte fremmede valuta, således at fordringer og gæld i den valgte fremmede valuta som udgangspunkt blev behandlet efter reglerne om fordringer og gæld i danske kroner og vice versa. Der var imidlertid så mange undtagelser til dette udgangspunkt, at realiteten blev, at kursgevinstlovens regler for fordringer og gæld i danske kroner henholdsvis fremmed valuta opretholdes.

Der er tale om en lovteknisk forskel, da realiteten i de to modeller i hovedsagen er den samme.

Provenumæssige konsekvenser

Lovforslaget skønnes at være provenuneutralt over en årrække.

Administrative konsekvenser for ToldSkat og erhvervslivet

En gennemførelse af lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige engangsudgifter for ToldSkat. Driftsudgifterne skønnes at udgøre 4 årsværk.

Lovforslaget indfører en mulighed for at udarbejde det skattemæssige årsregnskab i fremmed valuta og medfører derfor ingen tvungne administrative byrder for erhvervslivet men derimod større fleksibilitet.

Lovforslaget letter en administrativ byrde for de virksomheder, som bogfører i fremmed valuta, idet virksomhederne ikke skal registrere valutakurser for transaktioner i den valuta, som lægges til grund for det skattemæssige årsregnskab.

Ikrafttrædelse

Loven træder i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende. Loven har virkning for indkomstår, der begynder den 1. juli 2005 eller senere.

Yderligere henvendelse:Vicki From Jørgensen, 72376973 og Søren Dalby Madsen, 72376426, Told- og Skattestyrelsen

Folketingets hjemmeside