Skatteministeriet
24. januar 2014

L125 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven og tonnageskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L125 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

(Beskatning ved afståelse af kontrakter om levering af skibe og andre driftsmidler samt entreprisekontrakter. Beskatning ved afståelse af skibe og andre driftsmidler, der endnu ikke er færdige til at indgå i driften af en virksomhed)

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked af 17.august 2004 vedrørende salg af en kontrakt om nybygning af et skib antaget, at der - når bortses fra efterbeskatning af forskudsafskrivninger på skibet - med de gældende regler ikke er hjemmel til at medregne fortjeneste eller tab ved opgørelsen af sælgerens skattepligtige indkomst. Retstilstanden er den samme for så vidt angår kontrakter om levering af andre driftsmidler og entreprisekontrakter.

Med de gældende regler er der således ikke hjemmel til at medregne fortjeneste eller tab ved afståelse af kontrakter om levering af skibe og andre driftsmidler, f.eks. fly eller tog, eller kontrakter om opførelse af bygninger (entreprisekontrakter). Der er heller ikke hjemmel til at beskatte skibe eller andre driftsmidler, der er leveret til en virksomhed, men endnu ikke færdige til at indgå i driften.

Det vil sige, at afstås en kontrakt om levering af et skib eller driftsmiddel er fortjenesten ikke skattepligtig og tab ikke fradragsberettiget. Afstås skibet eller driftsmidlet inden det er færdigt til at indgå i driften af virksomheden er fortjenesten heller ikke skattepligtig og tab ikke fradragsberettiget. Venter man derimod med at afstå skibet eller driftsmidlet til det er færdigt til at indgå i driften, er fortjenesten ved afståelse skattepligtig og tab fradragsberettiget.

Den gældende retstilstand indebærer således, at virksomhederne, hvis der er fortjeneste, tilskyndes til at afstå kontrakten om levering af skibet eller driftsmidlet eller det leverede, men fortsat ufærdige skib eller driftsmiddel, idet fortjenesten i så fald er skattefri. Hvis der derimod er tale om tab, venter virksomheden med at afstå skibet eller driftsmidlet til det er indgået i driften, idet der i så fald er fradrag for tabet.

Lovforslaget har til formål at ændre reglerne, så disse utilsigtede virkninger undgås.

Det foreslås, at der indføres hjemmel til at medregne fortjeneste eller tab ved afståelse af kontrakter om levering af skibe og andre driftsmidler samt entreprisekontrakter. Det foreslås endvidere, at der indføres hjemmel til at medregne fortjeneste eller tab ved afståelse af skibe og andre driftsmidler, der endnu ikke er færdige til at indgå i driften af en virksomhed.

Provenu: Der er ikke grundlag for at opgøre de provenumæssige konsekvenser af den hidtidige mulighed for at etablere en asymmetrisk beskatning. Det er dog ikke indtrykket, at denne mulighed har været systematisk udnyttet. Lovforslaget medfører af den grund formentlig blot et mindre merprovenu.

I det omfang den gældende beskatning fremover - hvis konjunktur- og prisudvikling giver grundlag herfor - ville være blevet udnyttet systematisk til at etablere en asymmetrisk beskatning af gevinster, kan lovforslaget forhindre et betydeligt utilsigtet mindreprovenu. Det er dog ikke muligt at skønne over omfanget heraf.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Kirsten Hvelplund, tlf 33 92 47 65

Folketingets hjemmeside