Skatteministeriet
24. januar 2014

L123 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L123 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

(Udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta)

Dette lovforslag skal ses i lyset af regeringens bestræbelser på at lette virksomhedernes administrative byrder.

Formålet med lovforslaget er at indføre en mulighed for, at virksomhederne også kan udarbejde det skattemæssige årsregnskab i en fremmed valuta. Dette sker ved at ændre skattekontrolloven og kursgevinstloven mv., således at visse nærmere afgrænsede selskaber, personer og dødsboer får mulighed for at vælge at udarbejde det skattemæssige årsregnskab i en fremmed valuta.

Den stigende internationalisering medfører, at det bliver relevant for stadigt flere virksomheder at bogføre eller aflægge regnskab i fremmed valuta. Ifølge regnskabsreglerne er det allerede muligt at aflægge regnskab i en relevant fremmed valuta, og for visse børsnoterede virksomheder bliver det endvidere pr. 1. januar 2005 en pligt at aflægge regnskabet i en relevant fremmed valuta. Imidlertid kan virksomhederne efter de gældende skatteregler alene aflægge skattemæssigt årsregnskab i danske kroner, og dette betyder, at virksomheder, der ønsker at bogføre eller aflægge regnskab i fremmed valuta pålægges væsentlige administrative byrder.

Udformningen af de foreslåede regler har i videst muligt omfang tilgodeset hensynene til enkelthed, overskuelighed og praktisk anvendelighed.

Det foreslås således, at virksomheder under visse betingelser kan vælge at udarbejde det skattemæssige årsregnskab i fremmed valuta og omregne resultatet til danske kroner efter kursen på statustidspunktet eller efter en gennemsnitskurs for indkomståret. Dermed vil den omfattende registrering af valutakurser til brug for udarbejdelsen af det skattemæssige årsregnskab i vidt omfang blive erstattet af en "engangsomregning". Det skattemæssige resultat skal dog fortsat opgøres efter de danske skatteregler. 

For at undgå uhensigtsmæssige konsekvenser og huller foreslås det samtidig, at der knyttes nogle betingelser til valget af valuta samt en efterfølgende ændring af valuta, herunder regler for beregning af indgangsværdier. Lovforslaget sikrer dog, at virksomheder, der har et reelt behov for efterfølgende at skifte valuta, får mulighed herfor.

Det foreslås endvidere, at kursgevinstloven ændres, således den valgte fremmede valuta så at sige bliver virksomhedens "nationale" valuta. Dermed vil virksomheden ikke skulle beregne valutakursgevinster og -tab på fordringer og gæld i den valgte valuta, men derimod skal virksomhederne beregne valutakursgevinster og -tab på fordringer og gæld i danske kroner efter de regler, der gælder for fordringer og gæld i fremmed valuta.

Lovforslaget skønnes at være provenuneutralt over en årrække.

Vicki From Jørgensen, 72376973 og Søren Dalby Madsen, 72376426, Told- og Skattestyrelsen

Folketingets hjemmeside