Skatteministeriet
24. januar 2014

L122 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslag til lov om ændring af personskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L122 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

(Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Den kommunale budgetlægning for 2005 viser en stigning i de kommunale skatter på ca. 150 mio. kr. På den baggrund har Regeringen og Dansk Folkeparti som led i aftalen om finansloven for 2005 aftalt en modgående statsfinansieret nedsættelse af indkomstskatten, således at den samlede beskatning ikke stiger. Denne del af finanslovsaftalen gennemføres med dette lovforslag.

En udmøntning af de ca. 150 mio. kr. vil ske ved en sænkning af bundskatteprocenten fra 5,5 pct. til 5,48 pct.

For at sikre kompensationen til borgerne i 2005, foreslås skattenedsættelsen for 2005 udmøntet i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelserne for indkomståret 2004, ved at bundskatten for 2004 beregnes med 5,48 pct. i stedet for 5,5 pct. Dette vil resultere i, at der på slutopgørelsen for 2004, som udsendes i foråret 2005, vil blive udmøntet en ekstra skattenedsættelse for samtlige skatteborgere. Skattenedsættelsen vil give sig udslag i en større overskydende skat eller en lavere restskat.

Da kompensationen i 2005 teknisk gives ved en nedsættelse af bundskatten for 2004, fastholdes bundskatten uændret på 5,5 pct. i 2005. Fra og med indkomståret 2006 sænkes bundskatten permanent fra 5,5 pct. til 5,48 pct.

Lovforslaget skønnes at medføre et provenutab på ca. 150 mio. kr. i finansåret 2005 og ca. 147 mio. kr. årligt fra og med finansåret 2006.

Lovforslaget skønnes at medføre engangsudgifter til systemtilretning og aftestning på i alt 100.000 kr., der skal afholdes i 2005.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Som konsekvens af forslaget om at nedsætte bundskatteprocenten for indkomståret 2004 foreslås det, at lovforslaget får virkning fra og med indkomståret 2004.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Ulla Lyk-Jensen, tlf 3392 4465

Folketingets hjemmeside