Skatteministeriet
24. januar 2014

L112 og L113 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Forslag til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og Forslag til lov om ændring af forskellige love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L112 og L113 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

(Samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet og konsekvensændringer som følge heraf)

Lovforslagene er en del af regeringens kommunalreform.

Med lovforslagene samles restanceinddrivelsen af fordringer, som i dag inddrives af  kommunerne, ToldSkat, Inddrivelsesenheden under ToldSkat og politiet, i en ny restanceinddrivelsesmyndighed under Skatteministeriet. Samtidig etableres en enstrenget klagestruktur således, at Landsskatteretten bliver klageinstans for alle afgørelser i inddrivelsessager.

I lovforslagene fastlægges snitfladen mellem de opkrævningsopgaver, som fortsat skal varetages af de enkelte kommunale og statslige fordringshavere, og de inddrivelsesopgaver, som fremover skal varetages af restanceinddrivelsesmyndigheden. Der tages udgangspunkt i den sondring mellem opkrævning og inddrivelse, som allerede findes i lovgivningen og praksis i dag.

Ved opkrævning forstås udsendelse af opkrævninger og regninger m.v. til borgere og virksomheder m.fl. og kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist, samt eventuelt efterfølgende udsendelse af  rykkere.

Ved inddrivelse forstås anvendelse af lovgivningens tvangsinddrivelsesmidler i form af eksempelvis lønindeholdelse, indtrædelsesret, modregning, indgivelse af konkursbegæring og frivillige betalingsordninger.

Herudover foreslås forenkling af opkrævningsreglerne på det sociale område. Forenklingerne indebærer, at betalingsevnevurderinger i forbindelse med tilbagebetalingsordninger afskaffes, og der indsættes bemyndigelser til de relevante ministre til at fastsætte nærmere regler for opkrævningen. Disse bemyndigelser vil blive anvendt til at fastsætte skematiske regler med henblik på, at de kan understøttes maskinelt og altså ikke som i dag vil kræve en administrativ tung sagsbehandling.

Herudover indeholder bæreforslaget bestemmelser om overførsel af aktiver, rettigheder og pligter samt ansatte fra kommunerne til staten.

Lovforslagene udgør første skridt i udmøntningen af regeringens samlede reform af inddrivelsesområdet, hvor den langsigtede strategi indebærer, at der i 2007 er én restanceinddrivelsesmyndighed, ét fælles regelgrundlag og ét fælles inddrivelsessystem.

Yderligere henvendelse: Tor Christensen 3392 4491 og Søren Wegner Clausen 3392 4464

Folketingets hjemmeside L 112 L 113