Skatteministeriet
24. januar 2014

Lovforslag 2004-05

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2004-05.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2004-05

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.    

2. samling

L 149 - Forslag til lov om ændring af forskellige love
(lov nr. 431 af 06.06.05)
(Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove
(lov nr. 425 af 06.06.05)
(Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 147 - Forslag til lov om ændring af lov om tobaksafgifter
(lov nr. 424 af 06.06.05)
(Ændring i forfaldstidspunktet for tobaksafgifter)
Resumé / Folketingets hjemmeside 

L 134 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven
(lov nr. 423 af 06.06.05)
(Bedre vilkår for investering i unoterede aktier, værn mod gentagne forhøjelser og nedsættelser af aktiekapitalen i pensionsinstitutter og udvidelse af adgangen til at anvende reglerne om ophørspension m.v.)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 129 - Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven og skattestyrelsesloven
(lov nr. 422 af 06.06.05)
(Udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta) Fremsat i 1. samling som L 123
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 126  Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og tonnageskatteloven.
(Lukning af skattehul vedrørende fortjeneste ved afståelse og annullering af skibskontrakter og kontrakter på levering af aktiver omfattet af afskrivningsloven).
Resumé  / Folketingets hjemmeside

L 125 - Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven og tonnageskatteloven
(lov nr. 370 af 24.05.05)
(Beskatning ved afståelse af kontrakter om levering af skibe og andre driftsmidler samt entreprisekontrakter. Beskatning ved afståelse af skibe og andre driftsmidler, der endnu ikke er færdige til at indgå i driften af en virksomhed)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 121 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove
(lov nr. 426 af 06.06.05)
(Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen) Fremsat i 1. samling som L 153
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven
(lov nr. 408 af 01.06.05)
(Ændring af oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing) Fremsat i 1. samling som L 140
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 112 og L 113 - Forslag til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og Forslag til lov om ændring af forskellige love
(lov nr. 429 og 430 af 06.06.05)
(Samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet og konsekvensændringer som følge heraf)
Resumé / Folketingets hjemmeside L 112 L 113

L 110 og L 111 - Forslag til skatteforvaltningsloven og Forslag til lov om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven
(lov nr. 427 og 428 af 06.06.05)
(Ny skatteforvaltningslov og konsekvensændringer som følge heraf).
Fremsat som L 130 og L 131 i 1. samling
Resumé / Folketingets hjemmeside L 110 L 111

L 98 - Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove
(lov nr. 407 af 01.06.05)
(Investeringsselskaber og hedgeforeninger)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 97 - Forslag til lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer 
(lov nr. 326 af 18.05.05)
Formålet med lovforslaget er at give skatteministeren hjemmel til at fastsætte de regler...
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 96 - Lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven 
(lov nr. 325 af 18.05.05)
(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse)(fairplay)
Fremsat som L 129 i 1. samling
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 95 - Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven
(lov nr. 409 af 01.06.05)
(Gennemførelse af ændrede EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren).
Fremsat som L 163 i 1. samling
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 94 - Forslag til lov om beskatning af søfolk
(lov nr. 386 af 27.05.05)
Fremsat som L 162 i 1. samling
Resumé / Folketingets hjemmeside

1. samling

L 163 - Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven
(Gennemførelse af ændrede EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 162 - Forslag til lov om beskatning af søfolk
Formålet med lovforslaget er at tilpasse reglerne om beskatning af søfolk til de nye EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren. Samtidig foreslås det...
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 153 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove
(Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 140 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven og ligningsloven
(Ændring af oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 130 og L 131 - Forslag til skatteforvaltningsloven og Forslag til lov om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven
(Skatteforvaltningsloven og konsekvensændringer som følge af kommunalreformen)
Resumé / Folketingets hjemmeside L 130 L 131

L 129 - Forslag til lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven
(lov nr. 422 af 06.06.05)
(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 125  Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven.
(Skatte- og afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovaftalen for 2005).
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 124  Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af ledningsført vand og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
(Nedsættelse af visse afgifter på virksomheders ressourceforbrug m.v).
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 123 - Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven
(Udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 122 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven
(lov nr. 1390 af 20.12.04)
(Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 39 - Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven
(lov nr. 1163 af 19.12.03)
(Fradrag for gaver til kulturinstitutioner og udvidelse af reglerne for afskrivning på kunstkøb)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 33 - Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove
(lov nr. 1388 af 20.12.04)
(Justering af reglerne om pensionsordninger)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 32 - Forslag til lov om ændring af momsloven
(lov nr. 1387 af 20.12.04)
(Justering af momsreglerne for indførsel af visse magasiner, tidsskrifter m.v.)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 31 - Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og opkrævningsloven
(lov nr. 1441 af 22.12.04)
(Digitalisering af regnskabsoplysninger, ophævelse af virksomheders underretningspligt samt afskaffelse af kildeskattebøderne)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 30 - Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
(lov nr. 1377 af 20.12.04)
Formålet med lovforslaget er at bemyndige regeringen til at tiltræde en ny tillægsaftale til den eksisterende dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale ...
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 29 - Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven
(lov nr. 1376 af 20.12.04)
(Justeringer af erhvervsbeskatningen)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 28 - Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove
(lov nr. 1386 af 20.12.04)
(Kvoter og betalingsrettigheder)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 27 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven
(lov nr. 1375 af 20.12.04)
(Implementering af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 26 - Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst
(lov nr. 1374 af 20.12.04)
Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningso¬verenskomst fra 1970...
Resumé / Folketingets hjemmeside