Skatteministeriet
27. januar 2014

L87 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven og dødsboskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L87 (Folketingsåret 2003-04)

Formålet med lovforslaget er at forbedre dels etableringskontoordningen til gavn for vækst og beskæftigelse, dels medarbejderaktiereglerne til gavn for aktiekulturen.

Forbedringen af  etableringskontoordningen går for det første ud på, at etableringskontoindskud kan anvendes til etablering af virksomhed i selskabsform, dvs. til køb af aktier og anparter. Formålet med forslaget er så vidt muligt at sidestille den situation, hvor personen starter virksomhed i selskabsform, med den situation, hvor personen starter virksomheden i personligt regi. Når etablering er sket, skal fradrag for indskud genbeskattes med lige store beløb over 10 år.

For det andet nedsættes den såkaldte etableringsgrænse til 100.000 kr. fra i dag ca. 200.000 kr., således at man kan nøjes med at anskaffe færre aktiver end i dag for, at etablering anses at være sket. Formålet er at tilgodese den gruppe af nye iværksættere som eksempelvis servicevirksomheder, der ikke har store etableringsomkostninger, men alligevel nok til,  at de har brug for opsparing.

For det tredje udvides området for de udgifter, som etableringskontoindskud kan anvendes til dækning af, til løn m.v., leje af lokaler, advokat- og revisorbistand, markedsundersøgelser, kurser og uddannelse samt forsøg og  forskning. Det er en betingelse, at udgiften er fradragsberettiget. I dag kan etableringskontoordningen kun anvendes til køb af afskrivningsberettigede aktiver. Det gør ordningen mindre attraktiv for eksempelvis innovative iværksættere i et samfund, hvor viden, know how m.m. bliver stadig vigtigere for virksomhederne.

Forslaget har virkning for etableringer, der sker den 1. juli 2004 eller senere.

Forbedringen af medarbejderaktiereglerne sker ved, at grænsen for selskabernes årlige tildeling af gratisaktier til de ansatte forhøjes fra 8.000 kr. til 20.000 kr. pr. ansat. Desuden vil grænsen fremover blive reguleret i takt med lønudviklingen.

Forslaget har virkning fra og med indkomståret 2004.

Udvidelse af etableringskontoordningen skønnes at medføre et varigt årligt provenutab på ca. 10 mio. kr. I de første år skønnes det umiddelbare provenutab at udgøre ca. 25 mio. kr. årligt. Provenutabet vedrører alene kommuner, amter og kirke. Provenutabet vil aftage i løbet af nogle år i takt med, at de hævede indskud træder i stedet for ordinære afskrivninger og fradragsberettigede udgifter eller indtægtsføres til beskatning i forbindelse med erhvervelse af aktier eller anparter.

Forhøjelsen af grænsen for gratisaktier skønnes med stor usikkerhed at andrage ca. 45 mio. kr. årligt, hvoraf ca. 25 mio. kr. vedrører de kommunale skatter og ca. 20 mio. kr. vedrører staten.

For finansåret 2004 skønnes lovforslaget samlet at medføre et provenutab på ca. 50 mio. kr.

Kontakt: Chefkonsulent Hardy Pedersen, tlf. 3392 4502

Folketingets hjemmeside