Skatteministeriet
27. januar 2014

L62 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven og kulbrinteopkrævningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L62 (Folketingsåret 2003-04)

(Ændringer af skattelovgivningen, som er lagt til grund for aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevillingen af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer af de skattemæssige vilkår, som er forudsat i aftalen af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevillingen af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund.

Lovforslaget skal derfor ses i sammenhæng med økonomi- og erhvervsministerens Forslag til folketingsbeslutning (B 7) om indgåelse af aftalen, som blev fremsat den 8. oktober 2003, og det samtidig med dette lovforslag fremsatte Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Lovforslaget indeholder ændringer af kulbrintebeskatningen for indkomst, der erhverves i tilknytning til den fortsatte eneretsbevilling og nye koncessioner som følge af udbudsrunder pr. 1. januar 2004 eller senere. Andre selskaber, der efterforsker og producerer i den danske del af Nordsøen, bevarer de skattemæssige vilkår, som de har i dag.

Kulbrintefradraget foreslås nedsat fra 250 pct. til 30 pct. af investeringerne. Som følge af den kraftige beskæring af kulbrintefradraget ophæves feltbeskatningen, hvorefter bl.a. underskud i forbindelse med opbygningen af et felt kan modregnes i overskud fra et felt i produktion. Ved ophør af al produktion efter en koncession kompenseres selskaberne for en eventuel uudnyttet skatteværdi af fjernelsesomkostninger, dog ikke med mere end den betalte kulbrinteskat. Rørledningsafgiften modregnes i kulbrinteskatten. Pay back-reglen (begrænsningsregel vedrørende kulbrintefradrag) ophæves. Kulbrinteskattesatsen nedsættes fra 70 til 52 pct.

Herudover indeholder lovforslaget særlige skatteregler for partnerne i DUC i forbindelse med overgangen til de nye regler. Endelig foreslås særlige regler for disse selskaber som følge af aftalens bestemmelser om statens indtræden den 9. juli 2012 som partner i DUC's aktiviteter vedrørende eneretsbevillingen.

Der gives mulighed for, at andre kulbrinteselskaber kan vælge at overgå til beskatning efter kapitel 3 A på samme skattemæssige vilkår som eneretsbevillingen.

Lovforslaget skønnes sammen med de øvrige elementer i aftalen at medføre et merprovenu  for staten på ca. 1,1 mia. kr. for indkomståret 2004, ca. 2,1 mia. kr. for indkomståret 2005 og ca. 1,8 mia. kr. for indkomståret 2006.

For finansåret 2004 skønnes lovforslaget at medføre et provenutab på skatteområdet på ca. 0,3 mia. kr. vedrørende selskabsskatten og kulbrinteskatten. Det skyldes, at grundlaget for selskabsskatten reduceres med overskudsandelen, som mere end opvejer effekten af det afskaffede fradrag for royalty og rørledningsafgift. De samme effekter gør sig gældende for kulbrinteskatten, men dertil kommer et større grundlag for kulbrinteskatten som følge af det reducerede kulbrintefradrag, der dog modvirkes af overgangsreglen for gamle feltunderskud. Endelig reduceres kulbrinteskatten med modregningen af rørledningsafgiften. For finansåret 2004 skønnes aftalen samlet at medføre et merprovenu på ca. 3,5 mia. kr. på baggrund af den aktuelle oliepris i finanslovforslaget. 

Yderligere henvendelse: Kontorchef Per Bach Jørgensen, 3392 4412, fuldmægtig Allan S. Toft, 3395 4681

Folketingets hjemmeside