Skatteministeriet
27. januar 2014

L60 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og andre skattelove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L60 (Folketingsåret 2003-04)

Lovforslaget går først og fremmest ud på at gøre pensionsbeskatningslovens regler mere smidige for pensionsopsparerne. Visse af reglerne er unødigt restriktive eller usmidige. Med forslaget rettes op på disse problemer. Forslaget skal ses i forlængelse af regeringens intention om at give større frihed for den enkelte til at placere og forvalte sin pensionsopsparing.

Der indføres således lempeligere regler for selvstændigt erhvervsdrivende, det såkaldte samtidighedskrav for kapitalpensioner ophæves, så pensionsopsparererne kan hæve deres kapitalpensioner over flere år, hvor de i dag tvinges til at ophæve dem alle samtidigt, og den såkaldte fradragsfordelingsregel lempes, så man kan forlænge indbetalingsperioden på sin pensionsordning med fuldt fradrag i indbetalingsårene, og så ordninger kan overføres mellem institutter uden at fradragsfordeling vil skulle foretages.

Hertil kommer andre smidiggørende forslag til ændringer af pensionsbeskatningsloven.

Med forslaget udvides desuden kredsen af kreditinstitutter, der kan anvende reglerne om fradrag for de regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier m.v., således at finansieringsselskaber (finansieringsinstitutter) får adgang til at anvende disse regler.

Endvidere afkortes kredittiden for pensionsinstitutters indbetaling af afgift i forbindelse med udbetaling af kapitalpensioner og -forsikringer samt afkortning af kredittiden ved indbetaling af afgift og pensionsafkastskat i visse ophørssituationer.

I øvrigt sikres det, at gæld i henhold til visse gældsinstrumenter, der ikke opfylder de almindelige skattemæssige kriterier for at kunne anerkendes som gæld, kan behandles som gæld i skattemæssig henseende.

Endelig foretages der mindre ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven og ligningsloven, samt nedsættelse af beskatningen af pensionister i Tyskland, som modtager dansk pension i forbindelse med tidligere ansættelse ved det danske mindretals institutioner i Sydslesvig

Forslagene får for størstedelens vedkommende virkning fra 1. januar 2004.

Samlet vurderes lovforslaget med stor usikkerhed at medføre et relativt beskedent varigt provenutab, som det ikke er muligt at kvantificere nærmere, men som formodentlig ikke overstiger ca. 5 mio. kr. årligt. På kort sigt skønnes lovforslaget at medføre et umiddelbart provenutab i størrelsesordenen 50 mio. kr. årligt i en kortere årrække.

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Anders Nielsen: 33924487

Folketingets hjemmeside