Skatteministeriet
27. januar 2014

L59 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriger Sverige om visse skattespørgsmål - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L59 (Folketingsåret 2003-04)

Lovforslaget skal implementere den nyligt indgåede skatteaftale mellem den danske og den svenske regering. Den danske regering og den svenske regering har indgået en ny skatteaftale, som vil få stor betydning for Øresundsintegrationen. Den nye skatteaftale skaber grobund for, at integrationen i Øresundsregionen kan blomstre. Aftalen fjerner en række af de problemer, som grænsegængerne og deres arbejdsgivere har oplevet i dagligdagen. Med aftalen vil grænsegængeren skattemæssigt blive behandlet som sin kollega på arbejdspladsen.

Der er lagt vægt på, at det er grænsegængerne og deres arbejdsgivere, der skal være i centrum. Regler er ikke vigtige i sig selv. De nye regler skal lette tilværelsen for grænsegængerne og virksomhederne. Den nye aftale sikrer, at forskellene i de to landes skattesystemer ikke bliver en hindring for valg af bopæls- og arbejdsland.

Den nye aftale fastholder princippet om, at grænsependlere betaler indkomstskat i arbejdslandet. Aftalen er på dette punkt på linje med OECD's modeloverenskomst til undgåelse af dobbelt­beskatning og med Danmarks øvrige overenskomster. Arbejdslandsbeskatning sikrer skattemæssig neutralitet på det danske arbejdsmarked, idet der er sammenhæng mellem betalingen af social bidrag og skat. Arbejdslandsbeskatning er derfor efter Regeringens opfattelse en hensigtsmæssig beskatningsform af grænsegængerne. I den hidtidige udgave medførte arbejdslandsbeskatning dog en række skattemæssige hindringer for arbejde på tværs af Øresund og medførte en uhensigtsmæssig provenufordeling mellem staterne.

Den nye aftale sikrer en fair fordeling af skatteprovenuet, idet begge lande udveksler den gennemsnitlige primærkommuneskat opkrævet fra grænsegængerne og den fjerner følgende hindringer for grænsegængerne:

  • Begge lande indfører fradrag for grænsegængers pensionsindbetalinger til institutter i bopælslandet. Tilflyttere fra det andet land får ligeledes fradrag for pensionsindbetalinger til institutter i fraflytningslandet.
  • Begge lande forpligter sig gensidigt til at give fradrag for broafgiften på Øresund. Fradraget beregnes med udgangspunkt i prisen for billigste periodeabonnement for henholdsvis bil og tog.
  • Det sikres, at beskatningsretten til hele lønindkomsten tilkommer arbejdsgiverlandet, selvom visse dele af arbejdet udføres som eksempelvis hjemmearbejde eller tjenesterejser i bopælslandet.
  • Overgangsordningen for grænsegængere fra før 1997, som er bosat i Danmark, ophæves. Herefter beskattes de efter de almindelige principper i Sverige.

Den langt overvejende del af de økonomiske konsekvenser af lovforslaget udgøres af den aftalte udveksling af kommuneskat mellem Danmark og Sverige. Af det samlede skattetab ved forslaget på ca. 104 mio. kr. årligt, skønnes udvekslingen af kommuneskat at udgøre ca. 95 mio. kr.

Kontakt: Specialkonsulent Jesper Leth Vestergaard, tlf. 3395 4272

Folketingets hjemmeside