Skatteministeriet
27. januar 2014

L30 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L30 (Folketingsåret 2003-04)

(Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v.)

Formålet med lovforslaget er at forbedre befordringsfradraget for pendlere, der er bosat i særligt udpegede udkantsområder. Det sker ved, at stille forslag om, at borgere i disse kommuner, kan foretage fradrag for befordring mellem hjem og arbejde med samme fradragssats for kørsel over 100 km, som for kørsel mellem 24-100 km.

Regeringen offentliggjorde i maj 2003 sin redegørelse om Den Regionale Vækststrategi. I mange udkantsområder falder befolkningstallet - ikke mindst for så vidt angår andelen af erhvervsaktive. Den udvikling ønsker regeringen at vende ved at gennemføre en målrettet forbedring af befordringsfradraget til gavn for langdistancependlere, der bor i særligt udpegede udkantskommuner. Målet er at gøre det mere attraktivt for personer, der arbejder i de større byer, at bosætte sig i udkantsområderne, og at fastholde erhvervsaktive, der allerede bor der. Det vil dels styrke befolkningsudviklingen, dels give udkantsområderne større del i indkomstfremgangen i de større byer.

De i alt 50 udkantskommuner er udpeget for perioden 2004-2006 efter objektive kriterier fastsat af Økonomi- og Erhvervsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Efter 2006 vil ordningen blive taget op til revision.

Forslaget om at forbedre befordringsfradraget skønnes med en vis usikkerhed at medføre et provenutab i det første år på ca. 20 mio. kr. stigende op imod 30 mio. kr. i takt med, at nye personer omfattes af reglerne.

Befordringsfradraget kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, som udgør beskatningsgrundlaget for amts-, kommune- og kirkeskatten. Den umiddelbare negative påvirkning af økonomien i de 50 berørte kommuner modvirkes imidlertid dels af, at en betydelig del af provenutabet dækkes via udligningssystemet, dels af at en mere positiv befolkningsudvikling i de pågældende kommuner - som følge af forslaget - vil styrke skattegrundlaget i udkantskommunerne, og indtægterne herfra ventes at overstige det provenutab, som det forhøjede befordringsfradrag umiddelbart indebærer.

Forslaget skønnes at have visse positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, dels som følge af den forventede gunstige økonomiske udvikling i de omfattede lokalområder, dels som følge af mulighederne for at tiltrække arbejdskraft fra et større geografisk område.

Lovforslaget indeholder desuden forslag til en række mindre justeringer af ligningsloven af ordensmæssig karakter, herunder i overensstemmelse med mangeårig praksis, at skattefritage ydelser til indsatte til kriminalforsorgens institutioner. Denne del af lovforslaget er provenuneutralt. De øvrige forslag om justeringer af ordensmæssig karakter skønnes ikke at have provenumæssige konsekvenser.

Det samlede lovforslag skønnes at medføre engangsudgifter i ToldSkat på ca. 2,6 mio. kr.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2004, og at skattefriheden for ydelser til indsatte i kriminalforsorgens institutioner får virkning fra fremsættelsesdagen.

Henvendelse:  Fuldmægtig Ulla Lyk Jensen, tlf 3392 4465

Folketingets hjemmeside