Skatteministeriet
27. januar 2014

L29 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L29 (Folketingsåret 2003-04)

Forslaget går ud på at afskaffe pligten for personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer til årligt at indgive en kapitalforklaring til skattemyndighederne sammen med selvangivelsen. I stedet skal det være muligt for de kommunale skattemyndigheder at indhente supplerende formueoplysninger fra de skattepligtige, hvis der er et konkret kontrolbehov herfor.

Kapitalforklaringen bruges af myndighederne til at sandsynliggøre den selvangivne indkomst. De skattepligtige skal heri oplyse om ændringer i formuen over indkomståret og om privatforbrug. Da det kan være vanskeligt og tidskrævende at udarbejde en kapitalforklaring, og myndighederne i forvejen har en række af de pågældende oplysninger, er der tale om en væsentlig administrativ lettelse for personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer.

Angående forslagets provenumæssige konsekvenser skønnes det, at skattemyndighederne -  på baggrund af allerede kendte oplysninger - vil være i stand til at finde frem til kontrolegnede skatteydere, som efter en konkret vurdering kan anmodes om supplerende formueoplysninger og undergives nærmere kontrol. Desuden må den blotte mulighed for myndighederne til at kræve supplerende formueoplysninger af den skattepligtige for tidligere indkomstår formodes at have en betydelig præventiv effekt. På den baggrund skønnes forslaget ikke at have nogle provenumæssige konsekvenser.

Angående de administrative konsekvenser kan det ikke udelukkes, at afskaffelsen af den obligatoriske indsendelse af formueoplysningerne i visse tilfælde vil medføre et vist merarbejde i kommunerne i forbindelse med kontrollen af den skattepligtiges økonomi, herunder i forbindelse med at få de supplerende oplysninger indhentet. Forslaget indebærer imidlertid bortfald af en række administrative rutiner i forbindelse med modtagelsen m.v. af selvangivelserne i kommunerne, hvorfor forslaget som helhed ikke skønnes at medføre nævneværdige administrative konsekvenser. En gennemførelse af forslaget skønnes at medføre engangsudgifter på ca. 350.000 kr. til edb-tilretninger. Disse tilretninger skyldes, at hovedaktionærer - der i dag skal udfylde en udvidet selvangivelse på grund af kravet om en kapitalforklaring - fremover kan modtage en fortrykt selvangivelse, hvilket kan ses som en væsentlig sidegevinst ved forslaget.

Forslaget har ingen miljømæssige eller EU-retlige konsekvenser.

Forslaget træder i kraft den 1. januar 2004 og har virkning fra og med indkomståret 2003.

Henvendelse: Konsulent Tony Gønge Nielsen, tlf. 3392 4511

Folketingets hjemmeside