Skatteministeriet
27. januar 2014

L28 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af toldloven og af visse afgiftslove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L28 (Folketingsåret 2003-04)

(Ændringer som følge af 24-timers reglens afskaffelse, øget sikkerhedskontrol m.v.)

Lovforslaget er en konsekvens af 24-timers reglens bortfald den 1. januar 2004. De foreslåede ændringer i spiritusafgifts-, tobaksafgifts- og mineralolieafgiftsloven er en konsekvens af de foreslåede ændringer i toldloven.

I lyset af begivenhederne den 11. september 2001 indeholder forslaget også bestemmelser, der har til formål at styrke ToldSkats bidrag til terrorbekæmpelsen.

24-timers reglens bortfald betyder, at der efter den 1. januar 2004 ikke længere gælder mængdemæssige begrænsninger for personers indførsel af spiritus og tobak ved indrejse fra andre EU-lande. Fra den 1. januar 2004 kan rejsende afgiftsfrit medtage spiritus og tobak, når de rejser ind i Danmark fra andre EU-lande.  Det vil dog være en forudsætning, at varerne er til eget brug. Det er samme princip, som allerede i dag gælder, når personer indfører vin og øl fra andre EU-lande.

Det foreslås, at ToldSkat får hjemmel til at kontrollere personer, der indrejser fra andre EU-lande, og som medtager punktafgiftspligtige varer, ud over hvad der kan anses for at være til eget brug.

Det foreslås også, at ToldSkat får hjemmel til at fastsætte retningslinier for vurderingen af, hvornår varerne kan anses for at være til eget brug. Retningslinierne vil blive offentliggjort.

For at kunne foretage denne kontrol af  personers indførsel af  punktafgiftspligtige varer foreslås det endvidere, at køretøjer - der kommer fra andre EU-lande - skal standse på ToldSkats forlangende.

Det foreslås også, at ToldSkat får hjemmel til at kontrollere rejsendes indførsel af tobaksvarer ved indrejse fra de nye medlemslande. Disse lande bliver medlemmer af EU den 1. maj 2004, men de hidtidige mængdemæssige begrænsninger i indførslen af tobaksvarer vil -  i en overgangsperiode - fortsat gælde.

Det er endelig foreslået en justering af de bestemmelser, der giver ToldSkat hjemmel til at tage varer i bevaring og tilbageholde befordringsmidler.

Derudover er der i forslaget en række ændringer, der først og fremmest indebærer en ajourføring af toldlovens bestemmelser i lyset af den udvikling, der er sket i toldarbejdet i EU siden de seneste toldlovsændringer.

Lovforslaget skønnes at medføre et provenutab på ca. 1,4  mia.

Henvendelse: Specialkonsulent Anne Helene Priemé, tlf. 3529 2368

Folketingets hjemmeside