Skatteministeriet
27. januar 2014

L27 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L27 (Folketingsåret 2003-04)

(Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt creditlempelse ved sambeskatning)

Lovforslaget går ud på at lukke to huller i selskabsbeskatningen.

For det første sikres, at der ikke ved skattefrie omstruktureringer af selskaber i udlandet kan ske en gratis opskrivning af de skattemæssige værdier, inden aktiverne inddrages under dansk beskatning. Lovforslaget er foranlediget af en konkret sag i Ligningsrådet, hvor en koncern gratis har fået forøget afskrivningsgrundlaget med et meget betydeligt beløb der som følge af en koncernintern omstrukturering. Efter lovforslaget bliver afskrivningsgrundlaget for udenlandske aktiver, der inddrages under dansk beskatning, det samme, uanset om der er foretaget skattefri omstruktureringer, inden de afskrivningsberettigede aktiver inddrages under dansk beskatning. Det er herefter ikke muligt at afskrive på mere end de faktisk afholdte udgifter. Endvidere sikres, at en koncern ikke ved skattefri omstrukturering kan konvertere ikke afskrivningsberettigede aktiver som f. eks oparbejdet goodwill til erhvervet goodwill, der kan afskrives.

For det andet sikres, at den særlige genbeskatning af udenlandske underskud ikke udhules vilkårligt. Idet der gives nedslag for udenlandsk skat, vil der være et incitament til at undlade at nedbringe den udenlandske skat for at opnå størst muligt nedslag i den danske skat, indtil den positive indkomst har udlignet underskuddet. Dette medfører et dansk skattetab på investeringer i udlandet, der giver overskud. Det foreslås derfor, at der højst kan gives nedslag for den udenlandske skat, der ville være opkrævet, hvis der var afskrevet maksimalt efter udenlandske regler.

Forslaget vil forhindre et utilsigtet provenutab.

Forslaget har ikke væsentlige administrative konsekvenser.

Forslaget har virkning for indkomstår, der påbegyndes efter fremsættelsen den 9 oktober 2003. For immaterielle aktiver afstået efter denne dato kan der dog kun opnås tabsfradrag efter særlige regler. For indkomstår, der ikke er udløbet inden den 9. oktober 2003,  kan der afskrives efter de hidtil gældende regler.

Lovforslaget har ikke været sendt i ekstern høring. Til gengæld sender skatteministeren lovforslaget på ekstern høring i forbindelse med fremsættelsen. Skatteministeren anmoder samtidigt Folketinget om at udsætte 1. behandlingen af lovforslaget med 30 dage, herved får interessenter mulighed for at afgive kommentarer på lovforslaget og skatteministeren får mulighed for at tage stilling til disse høringskommentarer.

Henvendelse: Kontorchef Ivar Nordland, tlf. 3392 4513

Folketingets hjemmeside