Skatteministeriet
24. januar 2014

L235 (Folketingsåret 2003-04)

Resumé - Forslag til Lov om ændring af skattestyrelsesloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L235 (Folketingsåret 2003-04)

Lovforslaget har til formål at fjerne den eksisterende uhensigtsmæssighed i lovgivningen, som samspillet mellem reglerne om regulering af balanceposter og frist- og forældelsesreglerne giver. 

Der er i overvejende grad tale om et teknisk forslag.

I dag kan en korrektion af balanceposter udløse dobbelt fradrag eller dobbelt beskatning i de tilfælde, hvor frist- og forældelsesreglerne afskærer ændring af balanceposten i alle indkomstår, hvori balanceposterne ikke er opgjort korrekt. Det drejer sig f.eks. om korrektion af opgørelsen af varelagre, igangværende arbejder eller hensættelser.

Efter lovforslaget fjernes denne uhensigtsmæssighed ved altid at betinge korrektion af balanceposter af, at indkomstårets balancepost ultimo er den samme som det følgende indkomstårs  primopost. Opgørelsen af balanceposter kan altså alene ændres primo, såfremt det er muligt at ændre det foregående års ultimopost efter frist- og forældelsesreglerne.

Er denne betingelse ikke opfyldt, kan der ikke foretages ændringer af ansættelsen vedrørende opgørelsen af balanceposten primo i det indkomstår, der ligger umiddelbart inden for ansættelses- og forældelsesfristerne.

Forslaget vil på den måde sikre, at der ikke opstår dobbelt fradrag. På tilsvarende måde sikrer forslaget omvendt, at der heller ikke gennemføres dobbelt beskatning.

Da det må antages, at skatteydere normalt søger at udskyde beskatningen mest muligt, vil lovforslaget formentligt netto medføre et merprovenu, der dog må vurderes at blive af begrænset størrelse. Da der er tale om at rette op på en uhensigtsmæssig retstilstand, skønnes forslaget imidlertid ikke at være i strid med skattestoppet.

En gennemførelse af lovforslaget skønnes ikke at medføre administrative konsekvenser.

Forslaget indeholder ikke nye administrative konsekvenser for erhvervslivet og skønnes ikke at have nævneværdige erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Forslaget har ingen miljømæssige eller EU-retlige konsekvenser.

Det foreslås, at de nye regler får virkning for anmodninger om genoptagelse, som den skattepligtige indgiver den 1. juli 2004 eller senere. Tilsvarende har bestemmelserne virkning for foretagelse eller ændring af en ansættelse, som skattemyndighederne varsler over for den skattepligtige den 1. juli 2004 eller senere.

Folketingets hjemmeside