Skatteministeriet
24. januar 2014

L234 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L234 (Folketingsåret 2003-04)

Formålet med lovforslaget er at tilpasse rentesatserne i acontoskatteordningen til det aktuelle renteniveau samt at fremtidssikre denne tilpasning ved at satserne gøres variable.

Selskaber betaler indkomstskat i løbet af indkomståret ved indbetaling af a conto skat. Dette sker ved betaling af de obligatoriske ordinære acontoskatterater og ved frivillig indbetaling af acontoskat.

Er den endelige indkomstskat mindre end indbetalingerne tilbagebetales den overskydende skat inklusive en godtgørelse på 4,2 pct. af differencen i november i kalenderåret efter indkomståret.

Er den endelige indkomstskat større end indbetalingerne betales et restskattetillæg på 10 pct. af differencen. Restskatten skal betales i november i kalenderåret efter indkomståret.

Ved indbetaling af frivillig acontoskat inden den 20. marts ydes der selskabet et tillæg til betalingen på 1 pct. Ved indbetaling efter den 20. marts, men inden den 20. november skal selskabet betale et tillæg på 1 pct. Procenttillæggene korrigerer for, at betalingerne ligger 4 måneder tidligere henholdsvis senere end den 20. juli i indkomståret.

Det foreslås, at godtgørelsesprocenten for indkomståret 2004 og fremover skal beregnes udfra en reduceret markedsrente efter skat. Tilsvarende foreslås, at restskatteprocenten for 2004 og fremover beregnes som godtgørelsesprocenten tillagt 3,5 pct. point. Også procenttillæggene for frivillige indbetalinger af acontoskat foreslås beregnet udfra niveauet for godtgørelsesprocenten.

Det foreslås, at lovforslaget skal have virkning for indkomståret 2004. Dog foreslås procenttillæggene for frivillige indbetalinger af acontoskat først at have virkning for indkomståret 2005, idet selskaberne kan have indbetalt frivillig acontoskat vedrørende indkomståret 2004 inden fremsættelsen af lovforslaget.

Hvert år senest den 15. januar offentliggør Told- og Skattestyrelsen indkomstårets godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg til frivillige acontoindbetalinger.

Med den foreslåede årlige justering af satserne i acontoskatteordningen gøres rentesatserne i acontoskatteordningen på en enkel måde modstandsdygtige overfor udsving i det generelle renteniveau. Herved skabes en naturlig balance mellem rentesatserne i acontoskatteordningen og markedsrenten uden behov for værnsregler.

Lovforslaget skønnes at medføre et merprovenu på ca. 30 mio. kr. for indkomståret 2004. I de efterfølgende indkomstår anslås forslaget at være omtrent provenuneutralt.

Folketingets hjemmeside