Skatteministeriet
24. januar 2014

L233 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L233 (Folketingsåret 2003-04)

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med Økonomi- og Erhvervsministeriets samtidigt fremsatte forslag om ændring af lov om elforsyning mv. Forslaget indeholder de skattemæssige konsekvensændringer, der er nødvendige i kraft af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004, og dermed Økonomi- og Erhvervsministeriets lovforslag.

Den energipolitiske aftale medfører, at elforsyningslovens § 46 ophæves. Der sondres ikke længere mellem fri og bunden kapital. Dette bør imidlertid ikke føre til, at der kan ske sambeskatning.

Det foreslås at overføre den retsstilling, der var tilsigtet med elforsyningslovens § 46, til skattelovgivningen. Skatteministeren fremlægger derfor et lovforslag samtidig med forslaget til ændring af elforsyningsloven. Forslaget indebærer, at de kollektive elforsyningsvirksomheder fremover ikke kan sambeskattes. Ved kollektiv elforsyningsvirksomhed forstås, jf. elforsyningslovens § 5: Offentlig eller privat ejet virksomhed med bevilling, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at udføre aktiviteter som netvirksomhed, transmissionsvirksomhed eller systemansvarlig virksomhed.

Det foreslås desuden, at det alene er de kollektive elforsyningsvirksomheder, der anvender indgangsværdier opgjort efter § 35 O, der ikke kan deltage i en sambeskatning. Forslaget ændrer ikke på, at andre el-selskaber, i hvis aktiviteter indgår fx handel og produktion af elektricitet, fortsat kan anvende muligheden for sambeskatning efter gældende regler.

Told- og Skattestyrelsen har oplyst, at i 2002 er der 36 sambeskattede el-koncerner. I hver af disse koncerner indgår mindst en kollektiv elforsyningsvirksomhed, som er omfattet af den gældende § 46 i elforsyningsloven.

I det omfang håndhævelse af § 46 i elforsyningsloven fører til, at selskaberne må frafalde begæringen om sambeskatning, har forslaget ingen provenumæssige konsekvenser.

Folketingets hjemmeside