Skatteministeriet
24. januar 2014

L229 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om afgift af svovl - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L229 (Folketingsåret 2003-04)

(Den skattemæssige behandling af CO2-kvoter og tilpasninger af CO2-afgiften for det kvoteomfattede brændselsforbrug)

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med økonomi- og erhvervsministerens forslag til lov om CO2-kvoter.

Formålet med lovforslaget er at indføre regler om den skattemæssige behandling af kvoter, der er omfattet af forslaget til lov om CO2-kvoter, som implementerer Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgas-emissioner i Fællesskabet. Endvidere tilpasses CO2-afgiften for det kvoteomfattede brændselsforbrug.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer i den skattemæssige behandling af CO2-kvoter:

1.        Skattefrihed for værdien af en gratis tildelt CO2-kvote.

2.        Fradragsret for udgift til køb af en CO2-kvote i takt med, at kvoten anvendes. Fradraget gives for det indkomstår, hvori kvoten eller en andel heraf er anvendt i produktionen.

3.        Beskatning af fortjeneste og fradrag for tab på en CO2-kvote, der sælges eller udløber.

4.        Ingen fradragsret ved anvendelse af gratis tildelte kvoter, men punkt 3 ovenfor gælder også for sådanne kvoter.

Desuden foreslås, at CO2-afgiften for det kvoteregulerede brændselsforbrug i industrien tilbagebetales fuldt ud.

CO2-afgiften af varmeforbruget til procesformål i de kvoteomfattede virksomheder tilbagebetales, uanset om varmen er købt fra nettet eller produceret på virksomhedens eget anlæg.

For overskudsvarme, som leveres til varmenettet, gælder de almindelige regler om beregning af afgift af overskudsvarme, uændret.

Varmeproduktion til de kollektive forsyningsnet omfattes ikke af tilbagebetaling.

De kvoteomfattede virksomheder vil fortsat skulle betale CO2-afgift som hidtil af deres energiforbrug til rumvarme og elforbrug. Dette gælder uanset, om den forbrugte elektricitet er produceret på virksomhedens eget kraftvarmeanlæg eller købt fra det kollektive net.

Der forventes ikke nævneværdige provenumæssige konsekvenser af tilpasningerne af den skattemæssige behandling af kvoter. Provenutabet ved tilbagebetaling af CO2-afgift af det kvoteomfattede brændselsforbrug i industrien er på ca. 30 mio. kr.

Kontaktperson vedr. den skattemæssige behandling af CO2-kvoter: Peter Bak tlf. 33 92 45 07 og Sissel Wie tlf. 33 92 44 81. Kontaktperson vedr. CO2-afgift: Lene Skov Henningsen tlf. 33 92 44 33.

Folketingets hjemmeside